Op 16 Augustus is ’n werkswinkel vir skribas vir die ring van Deben deur ds. Mossie Mostert en me. Estha Badenhorst van die sinodale kantoor aangebied.
Dit het by die Ned. Geref. Kerk Kuruman-Die Oog plaasgevind.
Nege persone het die werkswinkel bygewoon.
Ook hier het ’n gekwalifiseerde rekenmeester (SAIPA) die werkswinkel bygewoon. Een van die skribas, Surette Coreejes, was van die ring van Carnarvon, naamlik van die Ned Geref. Kerk Carnarvon.
Surette is nog nie baie lank in die kerkkantoor nie en wou baie graag ’n werkswinkel bywoon. Wel, haar goeie man het haar gebring… ±650 kilometer… en natuurlik is dit weer 650 kilometer terug huis toe!
Dit kan net met een woord opgesom word, naamlik toewyding! Ek kan maar net soos by die ring van Mafikeng getuig dat die Here die kerk geseën het met begaafde en toegewyde persone!