Op 15 Augustus is ’n werkswinkel vir skribas vir die ring van Mafikeng deur ds. Mossie Mostert en me. Estha Badenhorst van die sinodale kantoor aangebied.
Dit het by die Ned. Geref. Kerk Stella plaasgevind.
Twaalf persone het die werkswinkel bygewoon. Dit was ’n diverse groep wat bestaan het uit: 3 predikante, ’n ouderling wat die voorsitter van ’n finansiële kommissie van ’n kerkraad is, ’n teologiese student, ’n gekwalifiseerde rekenmeester (SAIBA) en 6 skribas. Een van die skribas was van die ring van Warrenton, naamlik van die Ned Geref. Kerk Hartswater.
Die Here het werklike die kerk met toegewyde en talentvolle mense geseën!
Op die foto is ’n paar van die persone wat die geleentheid bywoon het – hulle deel ’n grappie met me. Estha Badenhorst van die sinodale kantoor (4de van links)