Die konferensie gedurende die ringsitting van die ring van Griekwastad op 3-4 September 2017 is gelei deur dr. Gert Duursema met die tema: Die regering van Christus in Sy Kerk.
Dit was ’n toeligting van dr. Duursema se gepubliseerde doktorale proefskrif: Communio Sanctorum – Gereformeerde Kerkreg versus Kerklike Geskeidenheid. ’n Biografiese Bibliografie van WD Jonker 1955 – 1968.
Die ring van Griekwastad is hiermee ’n inleidende kyk gegee op die vroeë jare van prof. Willie Jonker se bediening en die teologie van hierdie besondere merkwaardige teoloog. Die vergadering het onder die indruk gekom van die versiendheid van prof. Jonker in die vestigingsjare van die algemene sinode. Ons het ook besef hoeveel anders ons kerk se geskiedenis kon verloop het as hierdie bekwame dogmatikus se bydrae tot die kerkreg waarlik waardeer is en geïmplementeer is in ’n tyd toe hy ’n profeet roepende in ’n “Volkskerk-woestyn” was. Aan die uit die hart gesprekke wat in die konferensie plaasgevind het, kan nie reg geskied om op papier te probeer vaslê nie. Dit was vir elke afgevaardigde ’n baie besondere geleentheid om te kon deel in wat dr. Gert Duursema met sy verhandeling op die tafel plaas. Verskeie afgevaardigdes wat al sinodesittings met dr. Duursema gedeel het, het vir die eerste maal die klop van sy hart en emosie verstaan. Ure het gevlieg en het soos sekondes gevoel. Dr. Duursema verdien dank, waardering en baie blootstelling vir dit wat hy oor prof. Willie Jonker op die tafel plaas asook vir die Willie Jonker digitale argief waar prof. Jonker se ryke nalatenskap toeganklik gemaak word. Die ring van Griekwastad het dit geniet.
Gedurende die ringsitting is daar ook ’n Vaderlandswilg in die tuin van Delportshoop gemeente geplant. Dit is in navolging van die boom wat dr. Duursema in die Luthergarten in Wittenberg Duitsland namens Noord-Kaapland geplant, sowel as die boom wat by die sinode van Noord-Kaapland geplant is, as deel van Reformasie 500. Dr. Duursema het as liturg opgetree en die afgevaardigdes van die onderskeie gemeentes van die ring van Griekwastad het elkeen om die beurt help plant en natgegooi sodat God eindelik kan laat groei – soos Hy ook die Gereformeerde Kerke die afgelope 500 jaar laat groei (1 Kor. 3:6). Die teks wat deur die plaaslike leraar gekies is, was dieselfde as die teks in Wittenberg naamlik Openbaring 2:7: “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is”.
Ons kan alleen uitroep. Soli Deo Gloria
(Ds. MF Scholly – Ned. Geref. Kerk Delportshoop)