Die Ned Geref. Kerk in Noord-Kaapland het noue bande met die Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB). Op 26-28 September 2017 het ’n gesamentlike skakelkommissie, genaamd die Liaison Committee, vergader. Die vergadering het te Mahikeng plaasgevind.
Van tyd tot tyd vind besoeke tussen die leiers sowel as ander lede van beide sinodes plaas – die skakeling vind ten minste twee keer ’n jaar plaas.
(Foto v.l.n.r. Deacon Kgosi Tlhowe, ds. Meiring de Wet, rev. Jimmy Phale, rev. Masilo Poonyane, ds. TC du Toit en ds. Mossie Mostert se rekenaar)
Die fokus tydens die twee en ’n halwe dae was veral op twee sake:
1. Deel van verhale
Ruim geleentheid is afgestaan sodat lede mekaar beter op persoonlike vlak kon leer ken. In die loop van die jare is hegte vriendskappe gesmee.
Die skakelkommissie het Jesaja 58 bestudeer in die gees van Noord-Kaapland se roepingsverklaring: “’n Sinode is gemeentes wat in ’n kerkverband aan mekaar gebind is en as kerk saam na die Woord van die Here luister en die pad so saamloop dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef.”
Die kerngedagtes wat na vore gekom het was (volens die vertaling – The Message):
“You fast, but at the same time you bicker and fight. You fast, but you swing a mean fist. The kind of fasting you do won’t get your prayers off the ground.” (vers 4)
“I will always show you where to go. I’ll give you a full life in the emptiest of places – firm muscles, strong bones. You’ll be like a well-watered garden, a gurgling spring that never runs dry” (vers 11).
2. Partnership agreement
Tydens ’n ontmoeting tussen die taakspan Botswana en die moderatuur van die DRCB, gehou op 22 Februarie 2007, is daar ooreengekom dat afgestap moet word van die geldende ooreenkoms, naamlik die Deed of Agreement, ten gunste van ’n Partnership Agreement.
Tydens die onlangse vergadering is baie aandag aan die Partnership Agreement gegee.
“The purpose of this Partnership Agreement is to be instrumental in God’s hand in jointly carrying out the mission of God (missio Dei) in the world in order to bring about the establishment and expansion of his Kingdom by continually letting it become a visible reality in our midst and amongst all fellow human beings as well as in all of His creation until Christ returns.”
Besoek die webbladsy van Noord-Kaapland om meer te lees oor: Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland & Dutch Reformed Church in Botswana.