Die Ned. Geref. Gemeente Prieska het oor baie jare ’n goeie verhouding met haar susterskerke, die 4 VGK gemeentes in haar bedieningsarea, opgebou. Hierdie verhouding het al baie mooi resultate tot gevolg gehad. Een só ’n resultaat, is die hulp wat aan die VGK Prieska gelewer is. Hierdie gemeente is arm en die lidmate kan nie die sangbundel waaruit daar tydens byeenkomste gesing word, bekostig nie. Die NG Kerk het gevolglik die sangbundel op transparante geplaas, ’n truprojektor voorsien en die gemeente in staat gestel om die 400 liedere met oorgawe te sing!
Foto: Oudl. Klaas Hoorn neem die truprojektor en Liedere in ontvangs van ds. Van Rooyen Terblanche.
(Ds. VR Terblanche – Ned. Geref. Gemeente Prieska)