’n Gesprek rondom “nuwe antwoorde vir ’n nuwe tyd met finansiële uitdagings…” is tydens die algemene taakspan fondse en bates (ATFB) se vergadering van 15 November 2017 gevoer. Dr. Danie Mouton het die gesprek begelei.
Ek gee hiermee die nota’s, soos wat dit op die blaaibord aangebring is (nie geredigeer of geïnterpreteer).

A. INLEIDEND
Dr. Mouton het twee sketse, Kerk in die sentrum & Kerk aan die rand, op die blaaibord geteken.
Na die verwoestende tsoenami wat in 2011 in Japan plaasgevind het, moes die seebodem weer gekarteer word, aangesien die “landskap” ook “onder die water” verander het. Seevaarders kon nie sonder meer die ou gebaande roetes volg nie.

B. BESKRYWING VAN DIE LANDSKAP
Die vergadering het hierna (proses) begin om ’n beskrywing van die landskap te maak.
Daar is voortdurend ’n ritme van “sterf” en “geboorte” – ook in die kerk. Lede van die vergadering is gevra om te sê wat “sterf” en daarteenoor (↔) wat word “gebore”.
(Aangesien in die eNuus nie van tabelle gebruik gemaak word nie word die volgende simbool “↔” gebruik om die twee kolomme van mekaar te skei)
STERF  ↔  GEBOORTE
• Lidmate  ↔  Leë sitplekke
• Kategese & Jongmense  ↔  Vrye tyd in week
• Sondag as rusdag (vitaliteit) ↔  Beskikbare ruimte (geboue)
• Gedrukte media (informasie) ↔  Sosiale media (informasie)
• Gesag as kundige  ↔  Gesag as ervaring (bv. Kan jy oor vigs praat as jy dit nie het nie?)
• Leier  ↔  Massa
• Bybel  ↔  Ander bronne, o.a. wetenskap, ens.
• Groepsidentiteit  ↔  Individu (verbrokkelde identiteit)
• Tradisie  ↔  Privatisering
• Rasionaliteit  ↔  Spiritualiteit
• Ortodoksie  ↔  Belewenis
• Leierskap  ↔  Populisme
• Objektief  ↔  Subjektief (voel reg / algemeen reg)
• Musiek (uniform)  ↔  Musiek (verbrokkel)
• Uniforme spiritualiteit (serebraal) ↔  Multi spiritualiteit (emosie, mistiek, hand)
• Wat reg is  ↔  Individualiteit
• Een leef-wêreld  ↔  Verskillende plekke (bv. pa in Soedan; ma in Saudi-Arabië; kind in Kaapstad)
• Sekerheid (sekuriteit)  ↔  Onsekerheid
• Risiko sleg  ↔  Risiko normaal
• Lojaliteit  ↔  Wat werk vir my
• Waarde  ↔  Weggooi (verbruikersmentaliteit)
• Aanspreeklikheid  ↔  Roekeloosheid
(Die begeleier vra dat die gespreksgenote moet let op hulle modus/ingesteldheid – dit moet positief wees… nie negatief nie. Wat is “goed” dat dit maar kan sterf? Wat is opwindend?)
• Effektiwiteit (doeltreffendheid) ↔  Eksperimentering (keuse-vryheid, bv. Uber (taxi)
• Analoog  ↔  Digitalisering
• Homogeen  ↔  Veelkleurig
• Reëls  ↔  Uitdaging / Waardes
• Audience (bv. in tradisionele eredienste) ↔  Participants
• Vergaderings  ↔  Digitalisering (WhatsApp)
• Waarom? (bv. bestaan gemeente)  ↔  Waarom!
• Kerk in sentrum  ↔  Kerk vir die wêreld
• Denominasie  ↔  Ekumene

C.  HOE HELP ONS GEMEENTES AAN DIE “REGTERKANT” VAN DIÉ “KOLOM”?
• Hoe gaan gemeentes daarby baat?
• Hoe kan ons gemeentes help om te groei…?
“Finding your why?” (Simon Sinek)
Ek deel die volgende skakel (dit was nie deel van die proses by die ATFB nie): How great leaders inspire action

D. ESSENSIËLE DINGE…. OM GEMEENTES MEE TE HELP?
1) Roeping (roepingsgedrewe gemeentes). Nie generies nie (d.w.s. dit sal van gemeente tot gemeente verskil.
2) Geloofsgemeenskap wat saam dink & saam beplan.
3) Godsvrae
   • Wat doen God?
• Wie is God?
Ek plaas ook die volgende skakel (dit was nie deel van die proses by die ATFB nie):
Wie-wat-hoe-konteks (PowerPoint 465 KB)
4) Waardes
   • Warmte
• Ontlediging
• Beheer prysgee
• Beplan
• Rentmeesterskap

F. GEMEENTES WAT FLOREER… IS/HET…
 • Span-leierskap (dominee het geabdikeer). In konsistorie is bv. nie foto’s van leraars nie, maar van “spanne”.
Passie en geesdrif te kanaliseer
Opoffering… nie bang om te ly nie… swaar te kry… pak slae te kry nie…
Hoë standaarde
Wandel in die Woord. Dominee as “kundige” manipuleer nie – groep en lidmate neem deel
Nuwe verbeelding bring lewe vir gemeentes (sien berig in e•Kerkbode 27 Oktober 2017: Nuwe verbeelding bring lewe vir gemeentes)
Klein gemeentes – dominee is hele gemeenskap s’n – nie net die NG Gemeente s’n nie.
Visie / Roeping