Dit is met hartseer dat ek die nuus meedeel dat Pappa Daniel Epalanga op 16 Junie 2018 oorlede is.
Wie is Pappa Daniel?
Ek deel onderstaande inligting oor Daniel asook die Portugeessprekende gemeenskappe waarby die sinode in Noord-Kaapland betrokke is.
Die Ned. Geref. Kerk Angolana (Portugese gemeente) se wyk in Mafikeng het ’n versoek gerig dat Daniel gelegitimeer word om as “standplaas leraar” in die Portugese gemeenskap van Mafikeng bevestig te word. Hier volg ’n uittreksel uit ’n skrywe deur prof. Hannes Knoetze van die Ned Geref. Kerk Mafikeng oor die aanloop tot die besluit:
“Vanuit die sinode in Noord-Kaapland asook die ring van Mafikeng is ek vir langer as sewe jaar betrokke by die Portugese gemeenskap wat aanvanklik in Pomfret gevestig was. Oor die jare het die gemeenskap as gevolg van onmenslike en ander omstandighede begin uitbeweeg na ander plekke. So is daar tans Angolees Portugese gemeenskappe in: Pomfret, Mafikeng, Zeerust, Oshoek, (Rustenburg en Dingleton). Vir die afgelope vier jaar word daar gereeld (ten minste 2 keer per jaar) ’n gesamentlike vergadering met (wyks)kerkraadslede van die verskillende gemeenskappe gehou (Volgens my verstaan is daar steeds net een Angolese gemeente te Pomfret wat verskillende wyke het. Die Angolese kan dit moontlik anders interpreteer). Hierdie vergadering vind plaas op versoek van die verskillende gemeenskappe (onder my voorsitterskap) om te help met die geestelike bediening van die Angolese en ook te kyk dat kerkordelik opgetree word (dit is nie so eenvoudig nie), asook om te help met die hervestiging van die Pomfret gemeenskap asook die verbetering van toestande van dié wat wil agterbly.
By die afgelope vergadering is daar eenparig besluit dat ons die nodige toestemming moet verkry om mnr. Daniel Epalanga te bevestig as leraar van Mafikeng Extension 39 asook om mev. Eunice Ningui te bevestig as leraar van Oskraal (Haar aansoek word deur die Gemeente in Zeerust hanteer). Die verskillende wyke het aanbevelingsbriewe geskryf en die kerkraad van die Ned. Geref. Kerk Mafikeng het versoek om mnr. Epalanga te legitimeer. Na alle waarskynlikheid sal die Ned. Geref. Kerk Mafikeng hom dan beroep vir die bediening van die Portugese lidmate in Mafikeng en sal hy onder die kerkraad se toesig werk aangesien die gemeente reeds die afgelope 5 jaar by die bediening betrokke is. Indien die proses positief verloop en mnr. Epalanga gelegitimeer en bevestig word sal hierdie ’n nie-salarisdraende pos wees aangesien hy pensioen van die SAW ontvang… Persoonlik kan ek getuig van die leer en lewe van broer Epalanga asook sy onbaatsugtige toewyding om aan die Angolese gemeenskap in Mafikeng ’n bekostigbare en volgehoue bediening te verskaf.”

Ek wil namens Noord-Kaapland vir Daniel se vrou Rosvita en familie al die seën van die Here toebid. Rosvita was altyd só trots op hierdie ware “gentleman” – veral toe besluit is dat die nodige toestemming verkry moet word om hom as leraar van Mafikeng Extension 39 te bevestig. Daniel se droom was eintlik sedert sy kinderjare om ’n apteker te word – in die weermag was hy ’n “medic”. Toe word hy ’n geestelike leier!
Die afgelope paar jaar was ek bevoorreg om sommige van die Portugese se verhale te hoor. Ek hoor nog duidelik hoe Daniel op sy beheerste, sagte, rustige manier sy en sy vrou Rosvita se verhaal vanuit Angola tot by Pomfret en hul verhuising na Mahikeng vertel.
Dit is te persoonlik om oor te vertel, maar ek sal altyd onthou hoe hy hulle verhaal afsluit: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid” (Hebreërs 13:8). Hierdie vers som die lewe van hierdie man van God op.