Die Ned Geref. Kerk in Noord-Kaapland het noue bande met die Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB). Op 17 Augustus 2018 het ’n gesamentlike skakelkommissie, genaamd die Liaison Committee, vergader. Die vergadering het te Kimberley plaasgevind.
Van tyd tot tyd vind besoeke tussen die leiers sowel as ander lede van beide sinodes plaas – die skakeling vind ten minste twee keer ’n jaar plaas.
(Foto v.l.n.r. rev. Moses Nkolonyane, rev. Masilo Poonyane, ds. Meiring de Wet, Deacon Kgosi Tlhowe, ds. Ensie Enslin en ds. TC du Toit)
Ek deel graag twee sake waarop gefokus is:

1. Retraite (saamkom-byeenkoms)
Taakspan Botswana, in samewerking met die Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB), reël ’n Saamkom-byeenkoms (retraite). Die gedagte is om vir ’n paar dae saam te gesels rondom ons gedeelde reformatoriese erfenis en om verhoudings te bou met die leraars van die DRCB.
Die versoek is dat ringskommissies ten minste een leraar aanwys om die ring te verteenwoordig (miskien die SKDG-verteenwoordiger) en dat die ring die reiskoste sal dra. Die koste van die etes en verblyf word deur taakspan Botswana betaal. Verkieslik iemand wat wil saamwerk om verhoudings te bou met die DRCB.
Die volledige program sal mettertyd deurgegee word. Daar sal ook tyd gegee word om die leraars van die gemeente(s) waaraan die ring gekoppel is te ontmoet.
Plek: Hoër Landbouskool Jacobsdal
Datum: 3-6 Oktober 2018
Tema: What does it mean to be reformed? Challenges in congregations (different in each congregation), relationships between ministers.
Spreker/fasiliteerder: Ds. K O’Callaghan
Kontakpersoon: Ds. Meiring de Wet Wet 0823770499

2. Partnership agreement
Tydens ’n ontmoeting tussen die taakspan Botswana en die moderatuur van die DRCB, gehou op 22 Februarie 2007, is daar ooreengekom dat afgestap moet word van die geldende ooreenkoms, naamlik die Deed of Agreement, ten gunste van ’n Partnership Agreement.
Tydens die onlangse vergadering is baie aandag aan die Partnership Agreement gegee.
“The purpose of this Partnership Agreement is to be instrumental in God’s hand in jointly carrying out the mission of God (Missio Dei) in the world in order to bring about the establishment and expansion of his Kingdom by continually letting it become a visible reality in our midst and amongst all fellow human beings as well as in all of His creation until Christ returns.”
Besoek die webbladsy van Noord-Kaapland om meer te lees oor: Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland & Dutch Reformed Church in Botswana.