Die taakspan diakonaat het op Dinsdag 5 Februarie 2019 vergader en afskeid geneem van ds. Suzaan van der Merwe, leraar van die NG Gemeente Carnarvon wat aan die einde van Februarie 2019 verhuis na Kroonstad nadat sy ’n beroep aanvaar het na die NG Gemeente Kroonstad-Noord. Die taakspan het haar bedank vir haar bydrae tot die werksaamhede van diakonaat en die sinodale kommissie vir diens en getuienis vir die afgelope 4 jaar. Sy het as voorsitter van die taakspan bekwame leiding gegee en is sterkte toegewens vir haar bediening te Kroonstad. Suzaan, mag dit met jou en jou gesin goed gaan!
Die taakspan het tydens sy vergadering tyd spandeer om ondersoek in te stel na die bronne waaroor die gemeentes in die sinode in Noord-Kaapland beskik ten einde die opdrag tot diens, liefde en versorging in die gemeenskap tot uitvoer te bring. Na ’n kort ontleding van enkele van die bronne in die sinodale gebied is die taakspan van oortuiging dat daar in elke gemeente/gemeenskap veel meer bronne beskikbaar is as wat besef word. Die taakspan is van voorneme om in die loop van 2019 dieper te kyk na die ontginning van hierdie bronne.
Die taakspan het kennis geneem van die vordering ten opsigte van die hantering van die nood te Pomfret. Ons is dankbaar vir die inisiatiewe wat geneem word deur al die rolspelers. Mag dit wees dat daar ’n oplossing sal kom vir die jare lange nood wat beleef word. Die taakspan het sy dank en waardering uitgespreek teenoor almal wat by die hantering van die saak betrokke is.
Daar bestaan groot opgewondenheid oor die toekenning van ‘n teologiese studiebeurs aan Angelina Andreas, ’n Portugeessprekende Angolese dame wat met haar teologiese studie begin het en DV na voltooiing van haar studies haar roeping sal uitleef in die bediening onder die Portugeessprekende Angolese te Angolana.
Saam met Angelina is kennis geneem van Michelle van Rooi aan wie ’n studiebeurs toegeken is vir studie aan die Hugenote Kollege se satelliet kampus te Kimberley om as hulp-maatskaplike werker te kwalifiseer. Michelle is die orrelis van die NG Gemeente Kimberley-Wes wat haar ook in haar studie ondersteun. Sterkte Michelle!
’n Kerklike Grondberaad vind op 18,19 Maart 2019 te Williston plaas op inisiatief van die plaaslike gemeente. Dit is duidelik dat daar behoefte bestaan om saam te dink en te ontdek wat die rol van die kerk in die proses ten opsigte van grondhervorming in Suid-Afrika is. Daar word voorsien dat hierdie die eerste van meer van hierdie gesprekke en byeenkomste sal wees.
(Dr. JS Henning – voorsitter taakspan diakonaat)