Kursus in Prediking en Erediensvaardighede

Die eerste kontaksessie vir ’n Kerklike diploma vir Bedienaars met Preek- en Erediensleidingvaardigheid vind eersdaags in die sinode in Noord-Kaapland plaas.
Die missionale Bedieningsontwikkelingsplan van die NG Kerk verbreed teologiese opleiding na vier bane van opleiding. Op die eerste vlak word ouderlinge/diakens/lidmate opgelei in ’n spesifieke bedieningsvaardigheid bv. Preek- en Erediensleiding of Jeug- en Familiebediening. Die Preek- en Eredienskursus sal as basis van al die ander vaardigheidskursusse in die reeks dien en moet eers verwerf word voordat met die opleiding in ander vaardighede voortgegaan kan word.
Wat behels die opleiding?
Gekwalifiseerde Bedienaars moet aan die einde van opleiding (minimum 1 jaar, maksimum 2 jaar) oor bepaalde vaardighede beskik.
Die kursus bestaan uit drie modules:
• Module 1 – Gereformeerde Teologie
• Module 2 – Gereformeerde Kerkbegrip
• Module 3 – Hermeneutiek, Preekvoorbereiding en -lewering
Hoe en waar vind opleiding plaas?
Opleiding word sover moontlik deur middel van kontak- en aanlynsessies gedoen.
Hoe en waar moet aansoek gedoen word?
Belangstellende kandidate begin by hulle plaaslike kerkraad waar hulle deur die kerkraad genomineer word of as individue die kerkraad vra om hulle te nomineer.
Wie kan inskryf?
Enige ouderling, diaken of lidmaat wat geroepe voel om ’n erediens te lei en die Woord van God te verkondig. Belangstellendes of Christene wat aan ander denominasies behoort, kan ook inskryf. Hulle kan by die plaaslike NG Kerk navraag doen vanwaar die inskrywing geïnisieer sal word.
Is daar voorgeskrewe handboeke?
Bronne word aanbeveel, maar dit is nie verpligtend om bronne aan te koop nie. Studiemateriaal sal sover moontlik beskikbaar gestel word.
Wat verwerf ek met die opleiding?
Die Hugenote Kollege ken aan alle suksesvolle studente ’n Kerklike Diploma toe. Dit is nie ’n SAQA-geakkrediteerde opleiding nie, maar die diploma word deur die NG Kerk erken en kan aangebied word met die oog op bevestiging in ’n bepaalde gemeente of ring.
Oriëntasie naweek en opleiding
Daar is ’n oriëntasie naweek 12 tot 14 Julie 2019.
Registrasie en koffie/tee: Vrydag 12 Julie om 16:00
Verdaag: Sondag 14 Julie om 14:00
Aanbieder: Prof. JJ (Hannes) Knoetze
Waar: Sinodale sentrum: Lawsonstraat 72, Kimberley. Klik hier vir Kaart
Akkommodasie: Akkommodasie (enkelkamers) by die sinodale sentrum se Oornaghuis te Lawsonstraat 72 te Kimberley.
Etes: Alle etes vind by die sinodale sentrum plaas.
Etes sluit in:
Vrydag: Koffie, Aandete
Saterdag: Ontbyt, Koffie, Middagete, Aandete
Sondag: Ontbyt, Koffie
Saambring: Bybel, rekenaar, skryfgoed bv. pen en papier en opgewonde kreatiwiteit.
Koste: Kursus: R2,800 asook R1,170 (oriëntasie naweek) = R3,970
Bankbesonderhede:
Rekening naam: NG Kerk in Noordkaapland
Bank: ABSA
Tipe rekening: Tjekrekening
Rekening nommer: 940580684
Takkode: 500902
Verw. Gemeente se naam+preek
Inskrywing: Sluit Vrydag 21 Junie 2019. Skakel asseblief vir Fernette by 053-8329581. Groot asseblief. Ons moet presies weet hoeveel kom ter wille van die spyseniering en akkommodasie.
Registrasie by Hugenote Kollege vind plaas tydens die oriëntasie naweek.
Navrae: Prof. JJ (Hannes) Knoetze
Tel. 082 873 9122
E-pos: hannes.Knoetze@nwu.ac.za
(Taakspan missionale kerk-wees – Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland)