“Menslik gesproke kan ons gemeente nie weer ’n dominee beroep nie, maar nou het ’n deur vir ons oopgegaan”, sê ’n kerkraadslid van ’n baie klein plattelandse gemeente. “Dominee, in ons wêreld praat mense van mens-kerk as ’n ouderling ’n leesdiens hou… die mense soek egter ’n dominee… ons gemeente het nie een nie…”
Geskiedenis is in die sinode in Noord-Kaapland gemaak toe 15 lidmate die eerste sessie om ’n erediens te lei en die Woord van God te verkondig, bygewoon het. “Die naweek van 12 tot 14 Julie 2019 was slegs die eerste tree. Dié opleiding sal oor ten minste een jaar (minimum) en ’n maksimum van 2 jaar strek” het prof. Hannes Knoetze, die aanbieder, gesê.
Die NG Kerk verbreed tans teologiese opleiding. Op die eerste vlak word ouderlinge/diakens/lidmate opgelei in ’n spesifieke bedieningsvaardigheid bv. Preek- en Erediensleiding of Jeug- en Familiebediening. Die Preek- en Eredienskursus diens as basis vir al die ander vaardigheidskursusse in die reeks. Die Hugenote Kollege ken aan alle suksesvolle studente ’n kerklike diploma toe.
In Laurika Rauch en Chris Torr se liedjie Hot Gates word 58 plekname aaneengeskakel. Hierdie plekname roep allerhande konnotasies op. Die lied begin met stede wat bakens van die Westerse beskawing is. Later in die lied besef ’n mens die gemene deler van al die stede is dat krisisse (ingrypende dinge) daar plaasgevind het wat mense se lewens verander het. Die aaneenskakeling van plekname word afgewissel met ’n refrein. Die eerste refrein is onheilspellend, maar in die tweede refrein breek hoop deur. Die lied begin met ’n klok wat die aanbreek van onheil aandui, maar dit eindig met ’n vreugdevolle, uitbundige gelui van klokke. ’n Nuwe era word ingelui.
Noord-Kaapland sing op maat van Hot Gates dat die ontvolking van die platteland, kleiner wordende plattelandse gemeentes, kwynende finansies nie die doodsklok is wat lui nie. Nuwe geleenthede breek oop. ’n Hek, kan ’n hindernis wees, maar dit is ook ’n deurgang, ’n poort na nuwe moontlikhede… ’n nuwe toekoms. Daarom sing Noord-Kaapland saam met die kursusgangers (die name van die gemeentes van die kursusgangers):
Mareetsane Deben Prieska
Olifantshoek  Hopetown Kuruman
Kathu   Fouriesburg  Mafikeng
Mareetsane   Potchefstroom Hopetown
Askham-Noenieput   Augrabies
       “Hoor hoe lui die klokke, keer op keer
        Môre sal ons nuwe liedjies leer
        Liedjies van ’n stad soos die van ouds
        Maar die strate is van goud”.
       (Met erkenning – geleen by Laurika Rauch en Chris Torr se liedjie Hot Gates)