Ons rig ons tot u, die leraar en kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in u gemeenskap, as kerk in die volle sin van die woord. Dit kan ons sê omdat ons weet dat daar by u die Woord suiwer verkondig word, die sakramente getrou bedien word en die tug in liefde toegepas word, terwyl u ook binne die verband van u ring en sinode aan u kerkwees uitdrukking gee. Dit terwyl die sinode in Noord-Kaapland die afgelope jaar verhoed is om in sitting te kon gaan. Die sinode in Noord-Kaapland en Caritas Gemeenskapsfokus, is egter steeds saam-op-pad – beide met betrekking tot kerklike vraagstukke én lewensomstandighede. Droogte, brande, wanorde, haatmisdaad, korrupsie en verval, sowel as krimpende gemeentes, verskille oor lewensvrae, skrifgesag en kerkbegrip, om maar enkele voorbeelde te noem, maak die pad lank en swaar. Terselfdertyd ervaar ons ook genade en redding in oorvloed. Hy is ons Leidsman, ons behoort aan mekaar en het die voorreg om deur Hom gebruik te word.
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het die volgende roepingsverklaring aanvaar:
’n Sinode is gemeentes wat in ’n kerkverband aan mekaar gebind is en as kerk saam na die Woord van die Here luister en die pad so saamloop dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef.
Caritas Gemeenskapsfokus het die volgende visie en missie:
Visie
· Caritas Gemeenskapsfokus streef na die heling van die mens in sy gemeenskap.
Missie
· In naloop van Jesus Christus dra Caritas Gemeenskapsfokus in liefde by tot die:
· herstel en ontwikkeling van gemeenskappe
· bemagtiging van gesinne
· beskerming en versorging van kinders en ouer persone
· heling deur gespesialiseerde terapie
Bogenoemde roepingsverklarings het ons werksaamhede sedert 2016 tot op hede grootliks bepaal.
’n Kort verslag waarop die verskillende sinodale kommissies en Caritas die afgelope 4 jaar gefokus het, kan hier gelees word. By die volgende sinodesitting sal volledig verslag gegee word.

Uit die kort opsomming (wat hier gelees kan word) blyk dit dat die sinode in Noord-Kaapland en Caritas met verskeie opwindende en minder opwindende (maar noodsaaklike) sake besig was wat in die streek, samelewing en kerk ’n verskil gemaak het. Meeste van hierdie aksies het regtig ook plaaslike gemeentes en gemeenskappe gehelp, met sake wat dikwels net te groot is vir ’n gemeente om alleen aan te pak, maar wat nie sonder die plaaslike gemeente in gemeenskappe aangepak kan word nie. Hier dink ons aan die werk in Botswana, opleiding van Bedienaars, vestiging van VKO’s, droogtehulp, ens. Hiermee erken ons dat die kerk uit gemeentes bestaan wat oor al die gawes, soos die Heilige Gees, die Skrif, die gelowiges ensovoorts beskik om volledig op hul eie te kan kerk wees, maar dat gemeentes nie die volle kerk is nie, bedoelende dat die kerk groter is as net ons gemeente en ons bediening. Daarom is die sinode in Noord-Kaapland dankbaar vir elke gemeente en Caritas wat ons help om “meer/beter” kerk te wees soos wat elke liggaamsdeel van die liggaam, die liggaam help om meer liggaam te wees omdat elkeen sy funksie vervul.
Bewus daarvan dat ons samelewing en ons omstandighede voortdurend drasties verander (dorpe verval, droogtes, Covid-19 wil die sinode in Noord-Kaapland en Caritas saam met gemeentes worstel om voor die Here te staan en te vra waarmee is God besig en waarmee moet die kerk in Noord-Kaapland en Caritas nou besig wees om God meer sigbaar te maak in hierdie deurmekaar, verflenterde en verwonde wêreld. Die vraag wat ons wil beantwoord is wat is die sake waaroor God met gemeentes praat, maar wat te groot is vir hulle om alleen aan te pak? Die sinode wil graag gemeentes help, en gemeentes moet die sinode help sodat ons as kerk van die Here, Jesus Christus, saam die pad kan stap deur in gehoorsaamheid aan Hom te leef, nuwe/ou fokusareas en bedieningsgeleenthede te identifiseer waarmee ons saam op pad moet gaan in hierdie dae.
Om dit te bereik is daar met ’n proses van saam op pad wees begin. Hierdie en volgende skrywes wil gemeentes betrek by die proses van saam op pad wees. Ons beoog om gereelde skrywes aan gemeentes te stuur. Lees dit asseblief deeglik en en gee terugvoering.
Ons nooi u om saam met ons die pad te loop, al is die pad soms lank en swaar. Dit sou goed wees as gemeentes hulle opnuut verbind tot ons saam op pad wees.
Ons sal moet terug kyk. Daarom sal daar met ’n volgende skrywe na die verhaal van die sinode/Caritas sedert 1979 tot en met vandag gekyk moet word. Die verhaal sal krities beoordeel moet word, sodat dit ons kan help om verder saam op die pad te wees.
Vriendelike groete
Koördinerings-gepreksgroep