Soos belowe in die omsendskrywe van 3 Desember 2020 is in die saam op pad proses geluister na God se onderhoudende teenwoordigheid by die sinode in Noord-Kaapland (hierna sinode) en Caritas Gemeenskapsfokus NPC (hierna Caritas) sedert 1979 tot en met vandag.
God is steeds in die daaglikse doen en late van die sinode, Caritas en sy skepping lewend, herskeppend en onderhoudend teenwoordig. Niks wat met ons gebeur is toevallig nie.
Die sinode en sy maatskaplike werksorganisasie, naamlik Caritas, is deur God Drie-enig geroep om deel te neem aan die missie van God in die wêreld. Die kerk word deur die Heilige Gees opgebou om God se eer te dien en verkondig die bediening van versoening en die heerskappy van Christus.
Die sinode en Caritas het in hulle saam op pad wees talle krisisse beleef en oorleef. Om terug te kyk na die verlede help ons dikwels om sin te maak uit die hede en om hoop en rigting te ontvang vir die toekoms. Daarom is die uitdaging om juis nou tydens die Covid-19 pandemie terug te kyk na die verlede sodat gebeure in die verlede ons kan help om ’n positiewe toekoms te skep en vir die sinode en Caritas om hulle eiesoortige identiteit te herontdek en te leef.
Die Koördinerings-gespreksgroep het gepoog om krities na die proses en die denkraamwerke te kyk wat die saam op pad wees van die sinode en Caritas en gemeenskappe bepaal. Die Koördinerings-gespreksgroep is saamgestel uit die voorsitters van al die kommissies, lede wat die sinode by die algemene sinode moderamen (ASM) verteenwoordig asook ’n verteenwoordiger van Caritas.
Die rasionaal van die saam op pad wees proses is by die verskillende kommissies uitgeklaar en die oortuiging is uitgespreek om elke gemeente by die proses te betrek.
Die Koördinerings-gespreksgroep het ’n interne en ’n eksterne analise van die sinode en Caritas se geskiedenis gedoen wat ons graag met ringe en gemeentes wil deel. Nadat gemeentes insette gegee het, sal dit as beginpunt dien om strategieë en fokusareas te bepaal wat geïmplementeer sal word.
Klik op die volgende skakel om meer hieroor te lees: ’n Eerste tree terug na die toekoms

Die kerk in Noord Kaapland het in veranderende omstandighede opnuut ’n geleentheid om saam na die Woord te luister. Om die sinode en Caritas se potensiaal te ontdek is insette en bydraes van gemeentes nodig. Gemeentes en ringe moet die sinode en Caritas ondersteun sodat ons ons roeping ontdek om mekaar moed en hoop te gee om dit uit te leef.
Gemeentes en ringe word uitgenooi om op hierdie skrywe te reageer en ’n bydrae te maak.
Die Koördinerings-gespreksgroep is opgewonde oor ’n klomp sake in die sinodale gebied: gemeentes wat getrou saam die pad stap en ’n verskil maak in hul gemeenskappe, Caritas se werksaamhede asook ’n groot aantal nuwe leraars.
Die Koördinerings-gespreksgroep het ’n eerste tree gewaag en hul gebed is dat elke gemeente en ring saam op pad sal gaan.
Vriendelike groete
Koördinerings-gespreksgroep
(Foto erkenning: https://www.jotform.com/photography/35-powerful-photos-that-each-tells-a-story/)