Britstown

Beginjare

Die plaas waarop die kerk en dorp geleë is, is in 1876 gekoop. ’n Komitee van 6 of 7 lede het hulle beywer om ’n gemeente te stig en ’n kerk te bou. In 1878 was alles in plek en is die transport, boeke en ter sake papiere deur die aangestelde komitee aan die kerkraad oorhandig. Die kerkraad het onmiddellik begin om die bestuur van die dorp en die geestelike belange van die gemeente te behartig.
Die eerste dienste is in die woonhuis wat op die plaas was, gehou. Die middelmure van die huis is uitgeslaan om meer ruimte te skep. Mnr J van Zijl het aangebied dat op sy erf ’n doelmatige gebou, wat as kerk kan dien, opgerig word. Die kerkraad moes 6 persent rente op die kapitaal vir die gebou betaal.
Die huidige kerk is in 1892 opgerig en ingewy tydens ds. P van der Merwe se bediening en wel deur ds. AJL Hofmeyr, die predikant van Prins Albert. Die orrel is deur mnr. Janse van Rensburg geskenk; die eerste preekstoel deur mnr. P van der Merwe en die lampe deur mnr. O Marais.
Die predikante in die beginjare was: ds. G van Niekerk, “de beste schut en de vurigste prediker, zoals hij door zijne menschen genoemd werd”; ds. SP Helm, “godvruchtig en goeddoende, later eerste predikant-zendeling in Nyasaland”; ds. P van der Merwe, “aantrekkend man door zijne wonderlijke slag om met lieden klaar te komen, nu Secretaris der zending in de Oranje Vrijstaat”; ds. HP van der Merwe, “uiterst werksaam, doordrijvend en sucesvol”; ds. AJ van Wijk, “kalm en hardwerkend”; ds. D Steyn, “opgeruimd en vriedelijk” en ds. KW le Roux, “die, hoewel jong, het wonderlijk geseggend werk van al zijn voorgangers steeds aan den gang houdt”. 
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 71
[Terug na bo]

Vandag

[Terug na bo]