Carnarvon

Beginjare

Carnarvon het op die plaas Schietfontein tot stand gekom. Die Rynse Genootskap het in 1857 ’n sendingstasie op die plaas opgerig om die plaaslike bevolking te bearbei. Die eerste sendeling was eerw. Alheit.
In die beginjare het gemeentelede die eredienste in die “sendingkerk” bygewoon en baie gemeentelede se kinders het onderwys by die sendingskool ontvang. Eerw. Alheit en eerw. Dönges was die onderwysers.
Die Ned. Geref. Gemeente van Carnarvon is in 1875 deur ds. HC Vos Leibbrandt, die eertydse predikant van Victoria-Wes, gestig. Die eerste leraar was ds. WP de Villiers wat vir byna 30 jaar leraar van die gemeente was. Tydens sy bediening is die gemeentes Prieska en Williston afgedeel – laasgenoemde is na hom vernoem. Nog later is die gemeentes Kenhardt, Upington, ’n gedeelte van Vosburg, Loxton en Brandvlei afgedeel.
Die kerkgebou wat van klip gebou is, is in Februarie 1882 ingewy en het £12,000 gekos. Die preekstoel is deur broer FA Visser en die doopvont deur broer JR Jansen van Rensburg geskenk. Die pragtige orrel het £1,000 gekos en die geld is deur die leraarsvrou, mev. De Villiers, saam met die susters van die gemeente ingesamel.
Ds. de Villiers het ’n geseënde bediening gehad, “totdat zijn krachten hem begaven, vooral onder druk van de krijgswet gedurende de Anglo-Boere oorlog, kort waarna hij overleed”.
In 1906 is ds. DP van Huijssteen in die gemeente bevestig. Hy was ’n organiseerder by uitnemendheid en het die gemeente 7 jaar bedien. Vanwyksvlei, in ’n afgeleë hoek van die gemeente, is in sy tyd tot ’n vaste werkkring gemaak. ’n Sendinghulpprediker het die bearbeiding aldaar behartig. ’n Ruim en netjiese kerkgebou is gebou en ’n pastorie is aangekoop. Tydens ds. van Huijssteen se bediening is ook ’n kerksaal en pastorie te Carnarvon gebou. “Het jaarlikse Dankoffer en het Kinderfeest werden ingesteld; elke wijk werd in kleine Biduurkringen verdeeld; de Zondagschool werd tot biezondere bloei gebracht…”.
Ds. JG Pauw het sy bediening in Januarie 1914 begin. “Niettegenstaande al hetgeen er door de vorige leraren tot stand is gebracht, is er voor hem nog veel overgebleven, vooral ten opzichte van de zaak der opvoeding, die in het Noordwesten nog veel te wensen overlaat”.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 119
[Terug na bo]

Vandag

 

[Terug na bo]