Noord-Kaapland

21Jun 2018

Ds. Faani Engelbrecht, bestuurder van Bybel-Media Musiek, getaak met musiekbediening in die NG Kerk, het op 18 Junie 2018 te Kimberley en op 20 Junie 2018 te Upington ’n musiekbediening-kursus aangebied. By elke dorp was daar ’n oggend en ’n aandsessie sodat soveel as moontlik persone dié geleentheid kon bywoon. Noord-Kaapland wil vir Faani baie […]

14May 2018

Dit is met hartseer dat ons die nuus meedeel dat ons kollega, Mario Mahongo van Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa (!Xun-gemeenskap) te Platfontein, Saterdag in ’n motorongeluk oorlede is. Ds. Mahongo was bo en behalwe leraar van die Ned Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa, ook tradisionele leier van die Suid-Afrikaanse !Xun-gemeenskap in die Noord-Kaap, voorsitter van die !Xun […]

06May 2018

Die ring van Griekwastad het ’n werkswinkel vir skribas gereël wat op 2 Mei deur ds. Mossie Mostert en me. Esta Badenhorst van die sinodale kantoor aangebied is. Dit het by die sinodale sentrum te Kimberley plaasgevind. Die ring van Griekwastad het ook skribas uit ander gemeentes uitgenooi. Een en twintig persone het die werkswinkel […]

30Apr 2018

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland (Kerk) is tans in die proses om alle eiendomme oor te dra aan NGNK Tuistes NPC. In die tussentyd het die Kerk ’n Gebruiks- en Instandhoudingsooreenkoms van onroerende eiendom met Caritas Gemeenskapsfokus NPC (Caritas) aangegaan. Volgens hierdie ooreenkoms • moet Caritas alle dienste ten opsigte van die eiendomme namens […]

16Apr 2018

Ds. Faani Engelbrecht, bestuurder van Bybel-Media Musiek, getaak met musiekbediening in die NG Kerk – wat m.a.w. Liedboek, Flam en VONKK insluit, het die sinodale kantoor gekontak in verband met ’n Musiekbediening-kursusvir predikante en musiekleiers. Afhangende van die belangstelling kan dit moontlik te Upington en Kimberley aangebied word – dit sal afhang of daar ’n […]

05Feb 2018

By Platfontein naby Kimberley woon ±4,000 San wat !Xun praat – hulle is hoofsaaklik uit Angola afkomstig en woon reeds langer as 20 jaar in Suid-Afrika. ’n Verdere ±10,000 tot 15,000 sprekers van hierdie taal is steeds in Angola en in Namibië woonagtig. Die !Xun gemeenskap in Platfontein beskik oor ’n skool, ’n kerk en […]

05Feb 2018

Me. Stina Kapp het op 31 Januarie 2018, na 17 jaar diens as bestuurder van die Hospitaal Oornaghuis, afgetree. Sy het op 1 Desember 2001 by die Hospitaal Oornaghuis begin werk – in die plek van tannie Christine Herbs. Stina is met die hand uitgesoek – daar was 54 aansoeke – en die regte persoon […]

28Jan 2018

Toe ek as kind die eerste keer die Engelse woord “nonagenarian” gehoor het, het ek gedink dit het iets te make met “non age”. Engels is soos skaars soos reën in die verre suide van Namibië waar ek grootgeword het. Lag maar in jou mou… Ek het dus gedink dit is iemand wat só oud […]

29Nov 2017

In die sinode in Noord-Kaapland is twee gemeentes vir die San te Platfontein, net buite Kimberley. Die Ned. Geref. Kerk Kimberley-#Gacan (Khwê-gemeenskap) en die Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa (!Xun-gemeenskap). Ds. Petrus Manu (Kimberley-#Gacan) en ds. Mario Mahongo (Kimberley-!Xun-Alfa) is die onderskeie leraars. Sommige mense verwys na die gemeentes as “pionier gemeentes”… Ek deel graag die […]

17Nov 2017

’n Gesprek rondom “nuwe antwoorde vir ’n nuwe tyd met finansiële uitdagings…” is tydens die algemene taakspan fondse en bates (ATFB) se vergadering van 15 November 2017 gevoer. Dr. Danie Mouton het die gesprek begelei. Ek gee hiermee die nota’s, soos wat dit op die blaaibord aangebring is (nie geredigeer of geïnterpreteer). A. INLEIDEND Dr. […]