Griekwastad

Beginjare

In 1802 stig die Londense Sendinggenootskap ’n nuwe sendingstasie op Klaarwater, so genoem vanweë die helder skoon water van ’n nabygeleë fontein. Klaarwater se naam is later na Griekwastad verander.
Die gemeente is op 17 Desember 1881 gestig en het onder die ring van Colesberg geval. Die eerste konsulent was ds. P du Toit, destyds predikant van Philipstown.
Die gemeente was baie uitgestrek en het byna die hele gemeente van Niekerkshoop, die helfte van Douglas en Daniëlskuil ingesluit. Die gemeente grens aan die Kalahari en het sowat 900 lidmate gehad. Van oos na wes was die deursny 78 myl en van noord na suid 94 myl.
Nadat die gemeente gestig is, is 7 onsuksesvolle beroepe vanaf 17 Desember 1881 tot November 1884 uitgebring.
Die pastorie is in Julie 1886 voltooi en het £789 (130 skape), gekos. Aanvanklik is besluit om ’n “noodkerk van zeildoek te bouwen”, maar daar is van plan verander en ’n kerk van sink en plank, met kleivloere, is opgerig.
Ds. JW Meijer het tot in Mei 1899 die bediening behartig. “De gemeente was ’n moeilike om te bearbeiden en werd dikwels door droogte geteisterd”.
Later is ’n kerk, in die vorm van ’n kruis met 750 sitplekke, in 1896 voltooi.
Na die vertrek van ds. Meijer het die Anglo Boereoorlog uitgebreek en was die gemeente tot Maart 1904 vakant toe ds. PT. Stroebel bevestig is. “Hij arbeidde hier met grote ijver, vooral voor de opvoeding tot in Julie 1911”. Tydens sy bediening is die skuld op die kerk afbetaal.
Die gemeente was vakant tot Augustus 1912 toe ds. JJ Wessels van Melsetter, Rhodesië, as leraar van die gemeente bevestig is. “Deze doen als gewilde predikant een nuttig en gezegend werk”.
Bronne
Ons Kerk Album, bladsy 130
Van der Merwe, G. 1993. Onverganklike rykdom: Nederduits-Gereformeerde gemeente Barkly-Wes 1918-1993
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]