Hartswater

Beginjare

Die gemeente het op 8 Mei 1946 van die Ned Geref Gemeente Jan Kempdorp afgestig. Ds. JS Grovè van Vaalhartsgemeente is beroep. Hartswater het op dié stadium nog nie die status van ’n gemeente gehad nie. Toe die kerkraad dus besluit dat ’n kerksaal gebou moet word, is besluit dat dit op een van die persele gebou moet word, nl. perseel 6G8. Die huis op die perseel het gedien as pastorie. Ds. Grovè moes ’n groot gebied bedien – dit het die gebiede Hartswater, Magogong, met buiteposte Norlim, Pudimoe en Taung ingesluit.
Omdat die betrokke staatsdepartement nie die perseelhuis vir ’n onbepaalde tyd as pastorie kon verhuur nie, is die twee erwe waarop die huidige kerkgebou en die kleuterskool gehuisves is, aangekoop en is ’n pastorie vir die bedrag van R12,000 opgerig.
Vir ’n hele aantal jare is die Ebenhaezer saal (perseel 6G8) as kerksaal gebruik. Die beligting in die saal was nie baie goed nie. Destyds was daar nog nie Eskom krag op die skema nie en moes paraffienlampe vir beligting sorg. Die kerkraad het besluit dat dit nie gewens is nie en daarom is op die eerste Sondagaand van elke maand ’n aanddiens op Hartswater in die stadsaal gehou.
Die lidmaattal het al meer geword met die gevolg dat met sommige dienste in die Ebenhaezer saal beswaarlik plek vir almal was. Gedurende April 1957 is begin met die bou van die kerk. Die kerkgebou is op die naweek van 18-20 April 1958 ingewy. Die kerkgebou het ±R80,000 gekos.
Ds. JG du Plessis word in 1958 as tweede leraar van Hartswater bevestig. Aangesien die lidmaattal toegeneem het van 768 to 1,120 word ’n medeleraar beroep. Ds. HP Malan is in 1961 beroep. Die huis van mnr. Gert Lubbe in Schoemanstraat is as tweede pastorie aangekoop.
Bron
Die Leivoor – gedenkuitgawe 50 – Ned. Geref. Gemeente Hartswater
[Terug  na bo]

Vandag

Die huidige lidmaattal is 1,155 (253 dooplidmate en 902 belydende lidmate). Die gemeente beslaan die geografiese gebied van die F-, G-, H-, I-, J-persele in die Hartswatergebied, ingesluit die dorp Hartswater, asook plase in die rigting van Christiana tot by die plaas Herminie. Enkele gesinne vanaf die suidelike en noordelike Ned. Geref. Gemeentes is, met die toestemming van die betrokke kerkrade, ook lidmate in ons gemeente.
Die afgelope paar jaar word daar werklik ’n oplewing in die gemeente op geestelike gebied ervaar. Ons dank die Here vir die verhoring van jarelange gebede en die nuwe energie wat by talle lidmate losgekom het! Daar is wegbeweeg van die tradisionele “dominee-gemeente” na ’n bemagtiging van lidmate met hul gawes op al die verskillende terreine van die gemeentelike lewe. Talle lidmate kom na vore met die roeping en bereidheid om betrokke te wees by beplanning-, gebedsessies en werksaamhede. Leierskap in die gemeente word so wyd as moontlik versprei. Daar is ’n besondere fokus op die jeug in die gemeente en ons werk hard daaraan om ook ons bejaardes op besondere wyse al meer te betrek.
 Ons visie, soos ons glo die Here ons gelei het:
    Ons gee om (in Christus):
        vir ons verhouding met God,
        vir mekaar en
        vir God se wêreld.
Ons verstaan dat die kerk van die Here Jesus Christus hier op aarde die opdrag het om in die regte verhouding met God te leef en om, vanuit hierdie verhouding met God, aan sy opdrag tot naasteliefde sigbaar gestalte te gee deur op daadwerklike wyse as medegelowiges vir mekaar om te gee, asook om Jesus se laaste opdrag te gehoorsaam deur dissipels van al die nasies te maak.
Ons besef ons eie gebrokenheid in die uitvoering van hierdie Godgegewe opdragte. Ons kan dit alleenlik doen deur die krag van God wat spruit vanuit ’n lewende verhouding met sy Seun, Jesus Christus (daarom die kruis as agtergrond van ons logo), wat sy lewemakende Gees aan ons geskenk het.


 [Terug na bo]