Kalahari

Beginjare

Sedert ontdekking van mangaan in die 1940’s is die gebied bedien vanuit die gemeente Deben.
Meer ertsliggame word blootgelê. Sedert die laat 1950’2 ontstaan twee gemeenskappe, te wete Black Rock en Hotazel.
1976: Kerkgebou word op Hotazel gebou. Waarskynlik een van die enkele (dalk enigste?) gemeentes waarvan die kerkgebou ouer as die gemeente is. Let wel nie ’n saal nie, maar wel ’n kerkgebou!
1983: Genoemde deel van Deben (te wete Hotazel en Black Rock) kry ’n leraar, ds. EZ Anthonissen, wat op Hotazel gesetel is.
1984: Die noordelike deel stig af van Deben en word volwaardige die gemeente Kalahari. Ds. EZ Anthonissen word beroep en bevestig as eerste leraar.
Intussen is ’n saal gebou, ’n nuwe administratiewe kompleks en tans is kategeselokale in aanbou.
[Terug na bo]

Vandag

Visie
Om as familie, Christus vir die wêreld te wees
Die gemeente Kalahari is in die ware sin van die woord ’n familie-gemeente. Die gemeente hou haar besig met gewone gemeentelike aktiwiteite.
Geen besondere bedieninge nie. Die gemeente streef na suiwer Woord- en sakramentsbediening; om ’n warm en hartlike atmosfeer te behou en vernuwing en deelname aan eredienste te bevorder. Twee groot vleisverkopings per jaar, as “basaar”, vind in die jaar plaas.
Die briefhoof van die gemeente lui as volg:
         Leraar             Elke gemeentelid
         Mede-leraar    Ds. EZ Anthonissen

[Terug na bo]