Kathu

Beginjare

Nuwe ontwikkelings begin in 1962 by Sishen en die dorp groei teen ’n geweldige tempo. Sishen het op hierdie stadium binne die gemeentegrense van Olifantshoek geval.
Lees meer by Olifantshoek oor die stigting van Olifantshoek.
Aanvanklik is eredienste elke maand in die skool gehou, maar spoedig was die klaskamers te klein. Op 27 Januarie 1962 word ’n aanbod vir ’n lening van R12,000 van Yskor aanvaar vir die bou van ’n kerksaal te Sishen. ’n Jaar later is egter besluit om liewer ’n kerk- en saalkompleks te bou, met ’n addisionele lening van R4,000 van Yskor. Op 1 Januarie 1964 is die hoeksteen van die kerk deur ds. DS Conradie gelê en op 5 September 1964 is die gebou amptelik in gebruik geneem.
Spoedig sou ’n versoek tot afstigting kom. Op 18 September 1964 het die kerkraad van Olifantshoek finaal ten gunste van afstigting besluit. Tydens ’n ringsvergadering van Griekwastad word ’n versoekskrif van 315 name van inwoners van Sishen en Dingle saam met die dokumentasie van die gemeente Olifantshoek ingedien. Die ring gee toestemming dat die dorp en omliggende plase kan afstig. Op 11 Desember 1965 is die Nederduits-Gereformeerde gemeente Sishen gestig. Later met die verskuiwing van die dorp na die huidige Kathu, word die gemeente se naam ook verander na Kathu.
Nadat die dorp Kathu in 1973 gestig is, is die Kathuwyk deur een ouderling en twee diakens in die Sishen-gemeente se kerkraad verteenwoordig. Die nuwe wyk het gegroei en die aandrang op afstigting het al hoe sterker geword tot daar op 14 September 1975 tot die stap oorgegaan is.
Die nuwe gemeente het bestaan uit 454 belydende lidmate wat deur ds. CJ Liebenberg (emeritus) bedien is. Na ’n paar maande verlaat hy egter die gemeente en word deur ds. AL Kohn (emeritus) opgevolg wat van Mei 1976 tot September 1976 baanbrekerswerk in die sandstrate van Kathu doen.
Die eerste permanente leraar, prop. AJ le Roux word in Januarie 1977 in die laerskoolsaal georden en bevestig. Die gemeente het toe reeds uit 925 belydende lidmate bestaan. Onder leiding van ds. Le Roux word die BKJA en die SKJA gestig en wyksbyeenkomste geloods. Hy begin ook met die gemeenteblad “Erts” wat later tot sy huidige vorm gewysig is en stig ook die Evangelisasiesentrum wat later deur die NGK-boekhandel oorgeneem is. Die gemeentegetalle het intussen tot 1200 belydende lidmate gegroei en op 27 Januarie 1978 word ds. en mev. WH Klein as tweede leraarspaar bevestig. Ds. Kleyn het besondere klem op pastorale sorg geplaas en dit het gou duidelik geword dat ’n derde leraar benodig sou word. Op 12 Desember 1980 word prop. IM Kluge georden en as derde leraar bevestig.
Die behoefte aan ’n kerkgebou het reeds in 1976 ter sprake gekom. Na aanvanklike uitstel word dit ’n saak van dringendheid en in April 1980 word finale beslag aan die bou van die kerk gegee. Van die belangrikste aanbevelings wat dat dit ’n kerk/saalkompleks moet wees. Daar word vir ’n bedrag van ongeveer R350,000 begroot en mnr. JP Reyneke word as argitek benoem. ’n Kerkboukommissie word aangewys, wat ook as taak gehad het die bou van ’n derde pastorie.
In Junie 1980 word ’n sketsplan van die kerkboukompleks aan die gemeente voorgelê en daar word begin met die aankoop van stene vanaf Durban.
In Januarie 1981 verlaat ds. Le Roux die gemeente. Sy plek word ingeneem deur prop. WA Badenhorst wat op 25 Julie 1981 hier georden en bevestig is.
In November 1981 word die tender vir die oprigting van die kerkkompleks aan mnr. JF Kontrakteurs vir R470,000 toegeken.
Op 14 Februarie 1982 word die eerste sooi deur mev. Martie Kluge gespit waar die preekstoel en gewelmuur vandag is. Die bouwerk vorder aanvanklik stadig, maar met die hulp en ondersteuning van die gemeente gaan dit al hoe beter en op 5 September 1982 word die hoeksteen onthul.
Teen Junie 1983 nader die gebou voltooiing en word die klok gehang. Die laaste stene van die kloktoring en die hele gebou word deur ds. Kluge en oom Kosie Laubscher gelê.
Die unieke orrel deur SA Orrelbouers wat deur oom Kosie Laubscher geskenk is, het klawers van ivoor.
Intussen word daar met groot geesdrif fondse ingesamel om die kerk betaal te kry – ’n doelwit wat na tien jaar bereik is!
Op 26 November 1983 breek die groot dag aan en word die kerk ingewy. Ds. Kluge tree as seremoniemeester op en die Nagmaal word deur di. Kleyn en Le Roux waargeneem. ’n Besondere dag word met ’n orreluitvoering en koorsang afgesluit.
Na hierdie vestigingsperiode besef die gemeente dat ons ’n gemeente met ’n baie duidelike roeping en doel moet wees. Daarom het die gemeente as visie teen sy muur geskryf: KRUISDRAERS VIR VREDE TOTDAT HY KOM
Bronne
Van der Merwe, G. 1991. Ligbaken aan die Langberg; Ned. Geref. Gemeente Olifantshoek 1916-1991
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]