Kenhardt

Beginjare

Eerste kerkgebou en pastorie

Die kerk kort na voltooiing. Die toringhorlosie ontbreek nog – dit is eers later aangebring.

Die dorp Kenhardt is in 1868 gestig. Op daardie stadium was daar in die hele Boesmanlandse gebied, noord van die Kareeberge slegs twee gemeentes. In die noordwestelike hoek van Kaapland is die gemeente Namakwaland in 1850 gestig. Nagenoeg 300 kilometer oos van Kenhardt het Hopetown in 1854 tot stand gekom. Colesberg is in 1826 gestig en was ongeveer 170 kilometer in ’n suid-oostelike rigting. Calvinia, suid van die Kamiesberge, is in 1847 gestig en is meer as 300 kilometer van Kenhardt
Kenhardt was geleë binne die resort van die ring van Beaufort en predikante van die ring het buitedienste op Kenhardt gehou – in die winkel van F Loxton.
Die Kerkbode van 26 Desember 1884 maak melding van ’n vergadering wat op 6 Desember 1884 te Kenhardt gehou is “ten einde een kerkplaats te kiezen voor de verafwonende leden van de gemeente van Carnarvon en Calvinia, welke kerkplaats tevens het middelpunt zou zijn eener toekomstige gemeente”. Op die vergadering is nie tot ’n beslissing gekom om ’n gemeente te stig nie, maar daar is wel besluit om ’n noodkerk te bou. Intussen is ’n skuur van rietklei op die gronde van die latere Hotel Kenhardt as plek van aanbidding gebruik – elkeen moes egter sy eie stoel vir die byeenkomste saambring. In Mei 1887 is die noodkerk in gebruik geneem. Dit is opgerig teen ’n bedrag van £450.
Op 18 Mei 1889 het die ringskommissies van Tulbagh en Beaufort-Wes in die kerkgebou te Kenhardt vergader. “Ds. W Murray werd tot voorsitter gekozen; en de vergadering, op gebruikelijke wijze geopend zijnde worde zekere stukken betrekking hebbende op de voorgestelde stichting eener nieuwe gemeente te Kenhardt gelezen en gaat men over tot de stichting van deze gemeente”.
Die eerste konsulent was ds. WP de Villiers van Carnarvon. Hy het die gemeente getrou besoek al het hy ver van Kenhardt gebly.
Op 3 Oktober 1891 rapporteer ds. De Villiers dat ’n sekere ds. HT Kriel bereid is om vir ’n jaar as leraar te kom waarneem. Hy is genoeë met ’n salaris van £200 per jaar, maar versoek om ’n huis of huishuur te ontvang, asook hulp met meubels – dit is hom toegestaan. Ds. Kriel aanvaar die beroep en word op 16 September bevestig.
Op 27 Maart 1893 op ’n gekombineerde kerkraadsvergadering word ds. Kriel beroep teen ’n salaris van £330 per jaar.
Op 10 Desember 1894 kry ds. Kriel demissie en word ds. HP van der Merwe beroep teen ’n salaris van £350 per jaar. Hy is opgevolg deur ds. IP van Heerden wat op 22 Januarie 1898 bevestig is. Een van die eerste sake waaraan die nuwe leraar aandag gegee het, is verdere aanvoorwerk vir die bou van ’n kerk.
Op 25 September 1899 word besluit om ’n nuwe kerkgebou te bou. Die Anglo-Boereoorlog breek kort hierna in Oktober 1899 uit en die bou van die kerk is op die langebaan geskuif.
Tydens ds. Van Heerden se bediening is in 1905 ’n geboutjie by Nous-Wes ongeveer 192 kilometer noordwes van Kenhardt, opgerig om te dien as kerk en skool. Die arbeidskolonie te Kakamas raak ook in hierdie jare gevestig. Kenhardt was van die begin af hierby betrokke.
Ds. Van Heerden is opgevolg deur ds. JAR Volsteedt. Op 19 Januarie 1907 neem die kerkraad kennis van ’n gemeentevergadering wat op 28 September 1906 gehou was en waar besluit is om met die bou van die nuwe kerk te begin. Die hoeksteen word eers op 6 Julie 1907 deur ds. IP van Heerden gelê. Op 27 Julie 1908 is die kerk teen ’n koste van £8,000 voltooi. Die kerkgebou is op die naweek van 26-28 Julie 1908 ingewy.
Bronne
Ons Kerk Album, bladsy 136
Kleynhans, EP.1989. Volhard en Oorwin – Kenhardt 1889-1989
Kenhardt Kerk Nuus – Eeufees Uitgawe – 1908-2008
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]