Kimberley-Bet-El

Beginjare

Aan die einde van 2002 nader ’n aantal lidmate van die VGK wat hoofsaaklik in die woonbuurt Homevale woonagtig was, die destydse saakgelastigde, ds. JGF Roelofse, met die versoek om lidmate van die Ned. Geref. Kerk te word. Hulle was lidmate van die gemeente Florianville van die VGK.
Omdat baie van die lidmate reeds bejaard was en meeste van die lidmate nie oor vervoer beskik nie, was dit baie moeilik om eredienste in Florianville by te woon. Hierdie lidmate het uit eie fondse ’n kerksaal in Homevale opgerig met die oog daarop dat eredienste in Homevale gehou sal word. Dit het egter nooit gerealiseer nie. Ook kon die lidmate nie toestemming kry om af te stig en so ’n eie gemeente te vorm nie.
Ds. Roelofse het die lidmate na die gemeente Kimberley Harmonie verwys. Na samesprekings met die lidmate en met die leraar van die VGK het 194 lidmate skriftelik aansoek gedoen om lidmaatskap van die gemeente Kimberley Harmonie. Op 11 Mei 2003 word die lidmate van die VGK Homevale se aansoek om lidmaatskap van Harmonie aanvaar.
Oudl. GJ Duursema het die eerste erediens te Homevale op 21 September 2002 gelei.
Aanvanklik het die lidmate as ’n selfstandige wykskerkraad van die gemeente Kimberley Harmonie met volle outonomie oor hulle finansies, eredienste, lidmate ensovoorts, gefunksioneer.
Dit was altyd die wens en oogmerk van die lidmate om ’n selfstandige gemeente te vorm. Hierdie droom word bewaarheid toe die Homevale-wyk in 2008 van Kimberley-Harmonie afstig om die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kimberley Bet-El te vorm. Ds. GJ Duursema van Kimberley Harmonie word as eerste konsulent aangewys.
Die kerksaal waarvan hierbo melding gemaak is, was eiendom die Florianville-gemeente – soos dit kerkregtelik behoort. Aanvanklik het die kerkraad van Florianville dit aan ’n ander Christelike kerk verhuur. Later het hulle – ten spyte van ’n aanbod van die gemeente Kimberley Bet-El – die saal aan die Sewendedag Adventiste verkoop. Eredienste word tans in die Venus Primêre skool gehou.
Ds. GJ Duursema is op 18 Oktober 2009 deur die Ned. Geref. Kerk Kimberley Bet-El as eerste predikant bevestig.

Ds. Gert Duursema, sy vrou Lindey   en kerkraadslede van Kimbelery-Bet-El

[Terug na bo]

Vandag

Die gemeente hoop om binnekort te begin om ’n eie plek van aanbidding op te rig. Daar was reeds in September 2007 by die Sol Plaatjie Munisipaliteit aansoek gedoen om ’n perseel maar tot dusver het daar nog niks van gekom nie.
Belydende lidmate 87 en dooplidmate 39
[Terug na bo]