Kimberley-Harmonie

Beginjare

Die gemeente, Kimberley-Harmonie, voorheen Kimberley-Suid, het op 13 November 1979 amptelik van die Ned. Geref Kerk Diamantveld afgestig. Kimberley-Suid se geskiedenis het 132 jaar gelede by die gemeente Dutoitspan begin. Om vas te stel wie ons is, en waar ons vandaan kom, moet ons daar begin.
Lees meer by Dutoitspan en by Diamantveld.
[Terug na bo]

Kimberley-Suid

Diamantveld het pragtig gegroei en in 1979 word die wiele aan die rol gesit om nog ’n nuwe gemeente te stig. Die volgende name vir die nuwe gemeente is voorgestel, elk met Kimberley as deel van die naam: Kimberley-Suid, Heuwelkruin, Doringkruin, Monumenthoogte, Monsoru, Suiderkruin, Die Bult, Kerk-samekoms en Kestell. Na ’n stemming is op Kimberley-Suid besluit. Op die laaste kerkraadsvergadering van Diamantveld, voor die afstigting, het ds. Nel die vergadering meegedeel dat alles kerkregtelik gedoen is wat gedoen moes word en dat afstigting op 13 November 1979 sou plaasvind. Die nuwe kerkraad is op die 13de November verkies, hulle is die l8de in hulle amp bevestig en die 25ste is ’n leraar, ds. Vidius Nel beroep. In 1980 is gesamentlike dienste nog tot en met 31 Januarie gehou word en die bankrekening is eers op 1 Februarie geskei.
Afstigting vind plaas op 13 November 1979. Ds. JJ van Zyl is benoem as konsulent van die nuwe gemeente wat as Kimberley-Suid bekend staan. Die kerkgebou is op 1 Augustus 1982 ingewy.
[Terug na bo]

Kimberley-Militêr

Kimberley-Militêr het op 18 Maart 1968 ontstaan as ’n gemeente by die Kimberley-weermagbasis. Dit het van die Diamantveld-gemeente afgestig. Ds. JJ Marais was die eerste leraar. In Maart 1969 word op die naam, NG Gemeente Krygskool, besluit. Aanvanklik is kerkdienste in Diskobolosskool se saal gehou. Na die skool (wat tans as die Elizabeth Conradieskool bekendstaan) se verhuising na sy huidige perseel op die Kaapstadpad in Desember 1974, word die kerkdienste by die Hoofkwartierbasis gehou. Die NG Gemeente Krygskool se kerkgebou is in November 1977 ingewy. Proponent AC Swanepoel word in April 1982 as medeleraar beroep. Sedert Januarie 1985 het die gemeente bekend gestaan as Kimberley-Militêr.
In die veertigerjare was daar in Kimberley slegs twee gemeentes, nl. Kimberley (Newton) en Dutoitspan. Kimberley-Noord was destyds, net soos Kimberley-Wes, ’n wyk van die Kimberley-gemeente. Laasgenoemde gemeente het op daardie stadium bestaan uit 2,600 lidmate en het beskik oor ’n kerkgebou en twee pastorieë.
Op 24 Februarie 1950, tydens ’n spesiale kerkraadsvergadering, word die volgende voorstel met ’n meerderheid van stemme aanvaar: “Hierdie kerkraad aanvaar die beginsel van afstigting en gee opdrag aan die ringskommissie om onverwyld op te tree en twee gemeentes af te stig”.
[Terug na bo]

Kimberley-Noord en Kimberley-Wes

En so gebeur dit dan dat die ringskommissie op 5 Mei 1950, saam met die gemeente van Kimberley, in die Newton-kerk vergader waar op plegtige wyse, twee nuwe gemeentes, te wete Kimberley-Wes en Kimberley-Noord, selfstandige status ontvang. ’n Bruidskat van R7,200 (£3,600) is aan Kimberley-Noord gegee.
Lees meer by Kimberley oor die stigting van Kimberley-Noord en by Kimberley-Wes oor Kimberley-Wes.
Onder voorsittersskap van die konsulent, ds. SB Meyer en die scriba, mnr. NWH Smit, vergader die nuut aangewese kerkraad van Kimberley-Noord vir die eerste maal in die personeelkamer van die Diamantveld Laerskool op 22 Mei 1950. By hierdie geleentheid word die belangrikste amptenare van die gemeente aangewys en die skoolsaal van die Diamantveld Laerskool deur die skoolhoof, ouderling HD Roux, tot die beskikking van die gemeente gestel vir die hou van eredienste. Tydens hierdie vergadering is die behoefte aan intensiewe bearbeiding van die gemeente reeds uitgespreek en word daar besluit om so gou moontlik ’n leraar te beroep. Intussen is die dienste van eerw. PF Potgieter verkry tot tyd en wyl ’n leraar beroep is.
Op 17 Februarie 1951 word Ds. van der Merwe as eerste leraar bevestig.
Na deeglike ondersoek word mnr. FP van Heerden van Germiston as argitek en bouheer aangestel om ’n kerkgebou van 700 sitplekke teen ’n beraamde koste van R62 000 (£31,000) op te rig.
Op Saterdag, 28 Februarie 1953 word, in die teenwoordigheid van etlike honderde gemeentelede en besoekers, die eerste sooi omgekeer nadat die Kaart en Transport amptelik aan die Kerkraad oorhandig is. Op 2 Mei van dieselfde jaar is die hoeksteen gelê. Ses maande later het die boukommissie die sierlike Godshuis namens die Kerkraad op Saterdag, 28 November 1953 in besit geneem.
[Terug na bo]

Harmonie

Kimberley-Noord se gemeenteprofiel dui in 1997 aan dat die gemeente uit ongeveer 350 lidmate met 165 besoekpunte bestaan. As gevolg van die krimpende ledetal van die gemeente, is beide hul predikante op 31 Oktober 1997 losgemaak en ontvang hulle hul demissie. Die kerk en pastorie is verkoop om uitgawes te delg.
Kimberley-Noord se situasie word op ’n spesiale kerkraadsvergadering, gehou op 25 Januarie 1998, verduidelik. Die ring het aanvanklik kombinasie met Diamantveld-gemeente aanbeveel. Ongelukkig het een van hulle leraars ook demissie ontvang en was dit nié vir hulle moontlik om te help nie. Op dié vergadering is besluit dat Kimberley-Suid en –Noord in kombinasie sal gaan op ’n datum deur die ringskommissie bepaal, in oorleg met Kimberley-Noord. Op 24 Oktober aanvaar Kimberley-Suid ’n eenwordings-ooreenkoms met Kimberley-Noord.
Laasgenoemde het op aanbeveling van die ring, die volgende dag ’n ooreenstemmende besluit geneem. Die besluit was dat beide gemeentes ontbind en afstand doen van hulle name en bedieningstrukture en dat ’n nuwe gemeente tot stand kom. Die datum van eenwording is amptelik aangeteken as 25 Oktober 1999. Die naam van die gemeente is Harmonie. Die vereniging van Noord-en Suid-gemeentes is volgens alle menings ’n groot sukses, en ware harmonie is geskep.
Die sinodale bedieningskommissie het op 20 Mei 200l versoek dat Kimberley Militêr by Kimberley-Harmonie inskakel. Militêr het slegs 60 belydende lidmate, en kon nie langer ’n leraar bekostig nie. Gedurende 2002 het Kimberley-Militêr dus by Harmonie ingeskakel.
[Terug na bo]

Kimberley-Bet-El

Op 23 Februarie 2003 word ’n verslag rakende die beleid vir die hantering van persone buite Harmonie se grense (wat by die gemeente wil inskakel), by die kerkraadsvergadering ingedien. Volgens ’n besluit van die algemene sinode moes lidmate buite die gemeentegrense slegs toestemming kry van die gemeente waarby hulle wil aansluit. Daar was persone wat by Harmonie opgeneem wil word. So ’n versoek is van 194 lidmate van die VGK (ou Sendingkerk) aan Harmonie gerig.
Die lidmate het tot die VGK Floors-gemeente behoort. Omdat daar talle bejaardes in Homevale is en van die ander inwoners nie oor vervoer beskik nie, het die lidmate ’n kerksaal in Homevale opgerig. Dit is egter deur die Floors-gemeente as hulle eiendom beskou en word tans deur hulle aan ’n ander Christelike kerk verhuur.
Aangesien die nuwe reëling van die algemene sinode bepaalde implikasies het, het ’n ad hoc kommissie bymekaar gekom en ’n beleid vir die kerkraad geformuleer.
Op 11 Mei 2003 word die lidmate van die VGK Homevale se aansoek om lidmaatskap van Harmonie aanvaar en word besluit dat die betrokke wyk in samewerking met die ring kan afstig.
Oudl. GJ Duursema het die eerste erediens te Homevale op 21 September 2001 gelei. Op daardie stadium het Kimberley-Harmonie 150 volwasse lidmate en 75 kinders te Homevale bedien. Die lidmate funksioneer as ’n selfstandige wykskerkraad van die gemeente, met outonomie oor hulle finansies, eredienste, lidmate ensovoorts. Eredienste word in die Venus Primêre skool gehou. In 2008 stig die Homevale-wyk af van Kimberley-Harmonie om Kimberley-Betel te vorm. Ds. GJ Duursema word as eerste konsulent aangewys.
Lees meer by Kimberley-Betel oor Kimberley-Bethel.
[Terug na bo]

Xun en die Khwe

Die twee groepe, die !Xun en die Khwe het as gevolg van verskille in hul herkoms, taal, tradisies en kultuur aparte eredienste benodig. Dié groepe is so uiteenlopend, dat die een nie die ander se taal verstaan nie. Die eerste diens, is op 4 Mei 2003 by die San gehou. Die San-mense het ’n nuwe dimensie, en terselfdertyd ’n besondere uitdaging, aan die bediening gebied. Skielik moes die Evangelie aan lidmate verkondig word, met ’n ander verwysingsraamwerk. Die San-mense het na die plaas Platfontein verhuis, en word nou daar bedien.
[Terug na bo]

Kimberley-ǂGacan

Die NG Kerk Kimberley-ǂGacan (Khwê vir Genade) het afgestig vanaf Kimberley-Harmonie soos besluit op ’n ringsitting van die ring van Kimberley op 6 September 2011. Lees meer by Kimberley-ǂGacan oor Kimberley-ǂGacan.
[Terug na bo]

Kimberley-!Xun-Alfa

Die Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa het afgestig van die Ned. Geref. Kerk Kimberley-Harmonie soos besluit op ’n ringsitting van die ring van Kimberley op 6 September 2011. Lees meer by Kimberley-!Xun-Alfa  oor Kimberley-!Xun-Alfa.
Bronne
Ned. Geref. Gemeente Kimberley-Harmonie: 25 jaar (1979-2004)
Ned. Geref. Kerk Kimberley-Noord (1950-1975)
[Terug na bo]

Vandag

Opdrag
Om God en ons naaste elke dag liewer te hê.
Roeping
   Om ’n gemeente te wees wat
    1. Honger en dors na die bediening van die Woord.
2. Gemeenskap hou met God en mekaar.
3. Barmhartigheid opreg bewys.
4. Met al bogenoemde na die hele wêreld uitreik.
Om bogenoemde te bereik moet ons op die volgende areas fokus
1. Woordverkondiging
2. Funksionering en Bestuur van die gemeente
3. Gesin en jeug
4. Wyke, kleingroepe en gemeentelede: Betrokkenheid en Kohesie
5. Kommunikasie
6. Fasiliteite en Hulpmiddels

[Terug na bo]