Kimberley-Wes

Beginjare

In die veertigerjare was in Kimberley slegs twee gemeentes, nl. Kimberley (Newton) en Dutoitspan. Kimberley-Noord was destyds, net soos Kimberley-Wes, ’n wyk van die Kimberley-gemeente. Laasgenoemde gemeente het op daardie stadium bestaan uit 2,600 lidmate en het beskik oor ’n kerkgebou en twee pastorieë.        
Op 24 Februarie 1950, tydens ’n spesiale kerkraadsvergadering, word die volgende voorstel met ’n meerderheid van stemme aanvaar: “Hierdie kerkraad aanvaar die beginsel van afstigting en gee opdrag aan die ringskommissie om onverwyld op te tree en twee gemeentes af te stig”.
En so gebeur dit dan dat die ringskommissie op 4 Mei 1950, saam met die gemeente van Kimberley, in die Newton-kerk vergader waar op plegtige wyse, twee nuwe gemeentes, te wete Kimberley-Wes en Kimberley-Noord, selfstandige status ontvang. ’n Bruidskat van R700 (£35O) aan kontant, die pastorie in Wes-Einde en ’n bouperseel vir ’n kerk is aan Kimberley-Wes gegee. (By dieselfde ringsitting is ’n derde dogter gebore: Modderrivier-Ritchie wat as Dutoitspan se eerste dogter afgestig word)
Lees meer by Kimberley oor die stigting van Kimberley.
Ds S B Meyer word beroep en word die gemeente se eerste leraar. By gebrek aan ’n kerk word die eredienste en ander bedrywighede in die Wesleyaanse Kerk in Tuckerstraat gehou.
Die kerksaal in Auctionweg, met JT du Toit as die argitek, word eerste gebou. Op 31 Maart 1951 vind die hoeksteenlegging plaas en die inwyding op Saterdag 3 November van dieselfde jaar.
Die eerste oggend erediens, waartydens ook die doop bedien is, word deur ds. SB Meyer op 4 November behartig en ds. W Fullard het die erediens in die aand gelei.
Die hoeksteen van die nuwe Kerk-en Sondagskoolgeboue, op die hoek van Howie- en Finisweg, word op 26 Maart 1960 deur ds. SI du Toit gelê. Die kerkgebou en ’n nuwe pastorie word op 3 September 1960 ingewy.
Bronne
Duminy, K. 2000. Gesoek en gevind – ’n 50-jarige feesuitgawe – NG Gemeente Kimberley-Wes 2000
Nederduits-Gereformeerde Gemeente Kimberley-Wes – Feesbrosjure 1950-1975
Nederduits-Gereformeerde Kerk Kimberley-Wes 1951
Ned. Geref. Kerk Kimberley-Noord (1950-1975)
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]