Kimberley-!Xun-Alfa

Beginjare

Die Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa het afgestig van die Ned. Geref. Kerk Kimberley-Harmonie soos besluit op ’n ringsitting van die ring van Kimberley op 6 September 2011. Die gemeente Kimberley-!Xun-Alfa is ’n kategoriale gemeente waarvan die bediening in die Santaal !Xun geskied. Die afstigtingsgeleentheid het op Sondag 30 September 2012 om 9:00 by die !Xun kerk te Platfontein, Kimberley plaasgevind. Ds. DJ Scheepers het namens die ring by die geleentheid opgetree.
Ds. FM (Mario) Mahongo is as eerste leraar van die gemeente beroep en bevestig – met beperkte bevoegdheid vir die !Xum gemeenskap.
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]