Loxton

Beginjare

Aangesien die gemeente Victoria-Wes geweldig groot was, nl. 18 uur te perd lank, 13 ure breed en wat 1,250 lidmate gehad het, was die behoefte daar dat die gemeente kleiner gemaak moes word. Vosburg is eerste gestig, 10 ure te perd op die hoofpad na Prieska en daarna Loxton, 8 ure te perd op die grootpad tussen Victoria-Wes en Fraserburg. Die ringskommissie het Fizantenfontein bo Slangfontein verkies en só word die plaas deur ’n komitee van mnr. AE Loxton vir £7,500 gekoop. Die grond word na mnr. Loxton vernoem aangesien hy £50 “voor het predikant sustentatiefonds” gegee het. Die konsulent, ds. Maeder, het hom beywer dat die nuwe gemeente wat in 1899 gestig is, ’n sukses moes wees. Die opbrengs uit die erwe het mettertyd die onkoste, wat aangegaan is om die plaas te koop, betaal. Tydens die tweede Nagmaal lê ds. Maeder die fondamente van die kerk en met die derde Nagmaal, drie maande daarna, word die kerk ingewy.
Toe ds. JA Kock in 1892 bevestig is, was daar ’n balans van £400 in die kerkkas. Ds. Kock het hom beywer vir spesiale dienste, maar het nie lank gebly nie. Sy opvolger was ds. AGT Venter en met sy sin vir besigheid en besadigde temperament het die gemeente floreer.
Ds. Kock is opgevolg deur ds. CW Alheit wat in sy dienstyd sorg gedra het dat £2,000 bymekaargemaak is om ’n nuwe kerk te bou.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 73
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]