Neilersdrift

Beginjare

Ou kerksaal

Kerkgebou in aanbou

Die Ned. Geref. Kerk Keimoes het baie uitgebrei na Neilersdrif se kant toe met die ontwikkeling van die besproeiingsgrond. Spoedig was dit duidelik dat die afstigting van ’n nuwe gemeente onvermydelik was.
Lees meer by Keimoes oor die stigting van Keimoes.
Op 7 Desember 1949 het die ring van Kenhardt die gemeente Neilersdrif gestig. “Soos ’n kind, wat opgegroei het in die ouerhuis gereed was om die veilige hawe te verlaat, was die nuwe gemeente ryp vir selfstandigheid”. ’n Bruidskat van £1000 is deur die moedergemeente aan die nuut gestigte gemeente gegee: £300 met afstigting en £300 jaarliks vir die volgende twee jaar, met £100 daarna. ’n Kerksaal, op ’n perseel wat van mnr. JA van Rooyen bekom is, was deel van die bruidskat.
Die eerste erediens in die nuwe gemeente is op 11 Desember 1949 gehou.
Die eerste kerkraadsvergadering het op 9 Desember 1949 plaasgevind. Tydens die vergadering is mnr. PE de Waal teen ’n salaris van £1/19 per maand as orrelis aangestel. Die traktement van die predikant is vasgestel op £600 asook reiskoste van £100 per jaar plus lewenskoste. “Dalk wonder u wat lewenskoste was? Die onderwysers van daardie tyd het dit ook ontvang: sodra die predikant tot trou kom, het hy lewenskoste ontvang. Wat ’n vrou nou nie vir ’n man werd was in daardie dae nie”.
Tydens ’n kerkraadsvergadering op 26 Desember 1949 word ’n leraar vir die pas gestigte gemeente beroep. Die eerste beroep was nie suksesvol nie. Hierna is prop WA Pretorius beroep… “hy aanvaar en die vreugde was groot!”.
Aangesien daar nog geen pastorie was nie, het die leraar voorlopig by diaken J Gous aan huis geloseer. In 1950 is planne vir ’n pastorie voorgelê. Die tender van mnr. Barnard, vir ’n bedrag van £4450, word op 16 Augustus 1950 aanvaar. Die perseel vir die nuwe pastorie is van mnr. FA Jacobs vir die bedrag van £25 aangekoop. Die pastorie is op 1 Junie 1951 ingewy.
Spoedig is ook begin om geld in te samel om ’n kerk te bou. In Junie 1956 was daar alreeds £6000 in die boufonds. Eers teen die einde van 1966 is begin om die jare lange ideaal van ’n eie kerkgebou te verwesenlik.
“Dat dit ’n wonderlik stimulus, ook vir gemeentebou was, het op alle terreine duidelik geblyk. man en muis het hulle uiterste gedoen vir hierdie ideaal. En soos die mure van die Godsgebou geklim het, het die water in die Oranjerivier ook begin styg. Spoedig was dit duidelik dat ’n geweldige vloed aan die kom was. Daarmee saam het die spanning in die menseharte toegeneem. Keerwalle is nagegaan en versterk. ’n Voortdurende wag is op elke wal, dag en nag geplaas, want breek die wal, word kosbare landbougrond see toe gevoer. Tot oormaat van ramp het die keerwalle begin ingee en nie lank nie, of ’n see van water oordek die landbouhoewes tot teen die kanaal by die poskantoor”.
Ten spyte van die vloed het die bouwerk aan die kerk voortgegaan. Die kerkgebou is op 25 Junie 1967 ingewy.
Bron
NG Gemeente Neilersdrift 1949-1999
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]