Olifantshoek

Beginjare

Aanvanklik maak die huidige gemeente Olifantshoek saam met Deben en Kuruman deel uit van die destydse gemeente Griekwastad.
Reeds sedert 1904 het ds. Perold vanaf Vryburg die boere agter die Langberg bearbei, met as voertuig ’n ossekar. Sedert 1905 is dit egter ds. P Stroebel van Griekwastad wat kerklik betrokke was. Sy gemeente was destyds sowat tweehonderd myl in deursnee – hy het die bearbeiding met kar en perde gedoen. Ds. Stroebel was bekend as ’n persoon wat baie hard kon werk. Hy het te perd tussen Postmasburg, Olifantshoek en Griekwastad beweeg. “Oral langs die pad is perde gereed gehou vir hom en daar word vertel dat hy sommige maande tot soveel as vyftig perde gebruik het om sy werk mee te doen”.
Die plaas Deben is in 1906 deur die departement van landbou aan John Sutherland toegeken. Saam met hom het Hendrik de Villiers in ’n hartbeeshuisie op die plaas gewoon.
In Tswana beteken Deben (uitgespreek Dibeng) “drinkplek” of “eerste drinkplek”. Dit is waarskynlik so genoem omdat die reisigers vanaf Kuruman water op Deben kon kry en dan weer op Dedeben (tweede drinkplek). Op 15 Mei 1909 het die ringskommissie in die huisie van Jan en Sannie de Villiers vergader en is die gemeente Deben gestig. “De grenslynen zijn: de politieke lijnen van het geheele distrik van Kuruman”. Dit het destyds die hele tans bestaande afdeling van Olifantshoek en die grootste deel van die distrik Postmasburg ingesluit.
Lees meer by Deben oor die stigting van Deben.
In 1913 is die eerste pastorie te Kuruman, die hoofdorp en “de zetel van de Magistraat”, gebou. Die predikant het van toe af op Kuruman gebly. Op 25 Julie 1914 is die eerste kerkgebou te Kuruman opgerig en in Maart 1915 is een te Olifantshoek ingewy.
In 1914 was die gemeente Deben die vyfde grootste gemeente in Kaapland, met ’n sieletal van 4,400 en 1,600 lidmate. Op 17 Junie 1915, op ’n spesiale vergadering, is daar besluit om dadelik petisies en waarborglyste in die gemeente te laat sirkuleer met die bedoeling om by die ring aansoek te doen om die gemeente Deben in drie dele te verdeel. Op ’n kerkraadsvergadering van 27 Julie 1914 is besluit om stappe te neem om die gemeente in drie gemeentes op te deel. Die ringskommissie van Dutoitspan vergader op 3 Maart 1916 te Kuruman en op 7 Maart 1916 te Olifantshoek om twee nuwe gemeentes op vermelde plekke te stig.
Lees meer by Kuruman oor die stigting van Kuruman.
Olifantshoek
Aanvanklik is eredienste in die makeetent, wat as hofsaal op die nedersetting gebruik is, gehou. Later koop die kerkraad die tent as eiendom aan om as aanbiddingsplek te dien. Die koster het dit per ossewa vir eredienste tussen Olifantshoek, Deben en Sutton vervoer. Die boere het daarna verwys as die “Tabernakel”. Op 13 April 1912 het die kerkraad van Deben besluit om kerkgeboue op Olifantshoek, Deben en Kuruman op te rig. Die hoeksteen van die eerste volwaardige kerkgebou op Olifantshoek is op 19 September 1914 gelê. Die Kerkgebou het £1,600 gekos en het sitplek vir 500 mense gehad. Die kerkgebou is in Maart 1915 onder die toesig van die predikant van Deben gebou en ingewy deur di. JN Geldenhuijs en JJ Wessels. Dit was nie altyd maklik vir die konsulent, wat 80 myl vanaf Olifantshoek gebly het, om in tye van droogte en harde reëns die plaas te besoek nie.
Olifantshoek, vroeër deel van Deben, is op 7 Maart 1916 gestig en het toe 381 lidmate gehad. Die eerste konsulent was Ds. JJ Wessels van Griekwastad.
Die dorp Olifantshoek is op 21 Februarie 1917 geproklameer.
Ds JS Dreyer word op 21 September 1918 as eerste leraar van die gemeente bevestig. Die kerkraad het besluit om twee erwe aan te koop om ’n pastorie te bou. Voorlopig is ’n kamer by ouderling P Oberholzer vir die leraar gehuur. Op 9 Augustus 1919 was die pastorie gereed en kon die ds. en mev. Dreyer dit betrek.
Die tweede leraar was ds. AF Marais wat in Mei 1928 in die gemeente bevestig is. Na hom is ds. AL Roux op 19 November 1938 bevestig. Tydens die bediening van ds. Roux is elektriese ligte in die ou kerkgebou en pastorie geïnstalleer.
Op 6 Junie 1959 is op ’n spesiale kerkraadsvergadering besluit om ’n nuwe kerk te bou. Die tender van mnr. Geo Kaiser van R52,600 is aanvaar. Op ’n latere vergadering word goedgekeur dat ’n addisionele R3,000 bestee mag word om die nuwe gebou teen barste te vrywaar. Op 23 Julie 1960 is die hoeksteen van die nuwe kerk gelê en die nuwe kerk is op 25 Februarie 1961 ingewy.
Op 3 Junie 1961 is besluit om die ou kerkgebou te laat sloop en so verdwyn ’n belangrike skakel met die vroegste jare van die gemeente van die toneel.
Op 14 April 1960 is besluit om die ou pastorie te verkoop en planne te beraam om ’n nuwe pastorie te bou. Op 17 November 1962 is die pastorie in gebruik geneem – op dieselfde dag dat ds. DS Conradie as agste leraar van die gemeente bevestig is.
Intussen het groot ontwikkelinge op Sishen plaasgevind. Aanvanklik is die maandelikse dienste in die skool gehou, maar die klaskamers by die skool het gou te klein geword. Lees meer by Kathu oor die stigting van Sishen (huidig die Ned. Geref. Kerk Kathu).
Die volgende leraars het die gemeente bedien:
Dr. JS Dreyer – 1918-1928
Ds. AF Marais – 1929-1938
Ds. AL Roux – 1938-1944
Ds. LW Lehmkuhl – 1944-1945
Ds. WEH Söhnge – 1946-1948
Ds. M Grobler – 1949-1959
Ds. PW Marais – 1960-1962
Ds. DS Conradie – 1962-1969
Ds. WH Kleyn – 1970-1974
Ds. ZCP Boshoff – 1975-1978
Ds. CM van der Merwe – 1980-1983
Ds. NJ Bonthuys – 1983-1992
Ds. JJ Laass en kapelaan F Hansen – 1992- 2000
Ds. J Jackson – 2000- 2007
Ds. CF Strydom – 2008- 2012
Bronne
Ons Kerk Album, bladsy 141
Van der Merwe, G. 1991. Ligbaken aan die Langberg; Ned. Geref. Gemeente Olifantshoek 1916-1991
Van Zyl, JJD. ’n Halfeeu van Gods genade 1909-1959
NG Kerk Deben 90 jaar – 13 Mei 1909 – 15 Mei 1999
[Terug na bo]

Vandag

Die Ned. Geref. Kerk Olifantshoek se visie:
Die Ned. Geref. Kerk Olifantshoek is dankbare Geesvervulde dienaars wat omgee vir mekaar en ander, wat in gehoorsaamheid en biddende afhanklikheid, die goeie nuus van Jesus Christus uitleef.

[Terug na bo]