Predikanteversorging – struktuur

A. MOTIVERING EN ALGEMENE OPMERKINGS OOR STRUKTUUR

Huidig bestaan die taakspan predikanteversorging (TPV) uit ringsverteenwoordigers. Maar daar het ook met die tyd die ontwikkeling plaasgevind dat onafhanklike taakspanne (bv. mentorskappe, standplaasverwisseling, fasilitering ens) ontstaan het, wat ten nouste met predikanteversorging gemoeid is. Een van die nadele van die huidige sisteem was dat die kommunikasie tussen die verskillende taakspanne nie altyd effektief geskied het nie – daar was nooit werklike koördinering van werksaamhede nie. Die voordeel van verskillende taakspanne wat sekere funksies verrig het, het daarin gelê dat persone met ’n bepaalde passie en kundigheid betrek is in die versorging van predikante.

Om gebrekkige kommunikasie te oorkom sou dit waarskynlik sinvol wees om die taakspan predikanteversorging saam te stel uit kundiges en nie ringsverteenwoordigers soos in die verlede nie, en sodoende weg te doen met die klomp taakspanne wat almal gemoeid is met predikanteversorging. Maar so ’n model gaan waarskynlik veroorsaak dat die belangrike kommunikasie na ringe en gemeentes verlore gaan.

In ons daarstelling van ’n effektiewe struktuur waarbinne predikanteversorging plaasvind sal die taakspan predikanteversorging graag wil sien dat daar gehou word by taakspanne (kundigheid) wat sekere aspekte van predikante behartig, maar ook ringsverteenwoordiging behou word, aangesien die hart van predikanteversorging geleë is in gemeentes en ringe.
[Terug na bo]

B. STRUKTUURGEWING
Die taakspan predikanteversorging werk daarom met die volgende struktuur:

 • Die daarstel van ’n TPV, saamgestel uit ringsverteenwoordigers wat fokus op die versorging van predikante op rings en gemeente vlak. (vergader 2 maal per jaar). Met die vergadering word daarop gefokus om inligting deur te gee, terugvoer vanaf ringe te ontvang en om ringsverteenwoordigers toe te rus ten opsigte van hulle taak in ringe en gemeentes.
 • Die daarstel van ’n dagbestuur (uitvoerende komitee) saamgestel uit ’n verkose voorsitter, ondervoorsitter, en skriba wat aangevul word met die voorsitters van die verskillende portefeuljes wat gemoeid is met predikanteversorging. Fokus val op teologiese besinning en navorsing en koördinering en instandhouding van dienste. (vergader 4 maal per jaar)
 • Bepaalde koördinerende funksies wat spoedeisende optrede vereis word opgedra aan die voorsitter van die TPV en die predikant in sinodale diens.

[Terug na bo]

C. DOELWITTE EN TAKE VAN ONDERSKEIE ROLSPELERS

1. Taakspan predikanteversorging

Personeel

 • Die taakspan word saamgestel uit ringsverteenwoordigers
 • Predikant in sinodale diens (PSD) (ampshalwe)
 • Verkies jaarliks (Oktober) ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba wat saam met die PSD en voorsitters van alle portefeuljes dien as dagbestuur

Doelwitte

 • Die koördinering van predikanteversorging op rings- en gemeentelike vlak binne die sinodale gebied
 • Help predikante fokus op hulle eie spiritualiteit en geestelike verdieping (selfsorg)

Vergaderings

 • Vergader 2 maal per jaar: In eerste en tweede semester vir koördinering van werksaamhede en ontvang van toerusting vir hulle taak.

2. Ringsverteenwoordigers predikanteversorging (RPK)

Doelwitte en take

 • Fokus op die welsyn en bedieningsvreugde van elke kollega in die ring.
 • Het die geleentheid om spesifieke sake en behoeftes van predikante in die ring te hanteer of te verwys na die voorsitter van die TPV of die PSD.
 • Is betrokke by prosesse in die ring om bedieningsvreugde te maksimaliseer bv. die reëling van gereelde predikantebyeenkomste.
 • Toerusting van gemeentelike predikanteversorgers.
 • Help gemeentes en sien toe dat prosesse van brugbediening, induksie, mentorprogram en VBO in gemeentes gekommunikeer en gevolg word soos bepaal deur die A tot Z-Beleid.
 • Is verantwoordelik vir verslae van en aan die ring oor predikantebegeleiding.
 • Betrokke by teologiese studente soos vereis deur A-Z beleid.

3. Ring

Doelwitte en take

 • Tree motiverend, en toesighoudend op ten opsigte van VTO en die mentorprogram.
 • Sien toe dat gemeentes hulle verantwoordelikheid nakom en hulle leraar/s in staat stel om die VBO en mentorskap geleenthede by te woon.
 • Hanteer opsig oor die bedieningsbevoegdheid van die predikant volgens die Kerkorde.
 • Hanteer alle kerkordelike reëlings rakende mobiliteit van predikante onder sy opsig;
 • Kontroleer die benoeming van brugpastors en inskakeling by induksie-programme in samewerking met samewerking met voorsitter van TPV en PSD.
 • Verleen goedkeuring tot emeritaat;
 • Ondersteun predikante saam met kerkrade in die tydige voorbereiding vir emeritaat;
 • Kontroleer die totale versorging van emeriti binne sy grense.

4. Gemeentes

Doelwitte en take

 • Elke gemeente het ’n predikanteversorgingskommissie (PVK) wat omsien na die emosionele en geestelike versorging van sy predikant/e op gemeentelike vlak.
 • Elke gemeente het ’n diensverhoudinge kommissie (DVK) wat diensverhoudinge en kontrakte tussen die predikant en die kerkraad reël en in stand hou.
 • Gemeentes vereis (dienskontrak) van die predikant om aan voortgesette teologiese opleiding (VTO) deel te neem.
 • Stel die predikant in staat om aan VTO deel te neem deur daarvoor te begroot
 • Kerkrade sien self toe dat leraars voldoen aan die vereistes soos ooreengekom deur die sinode en soos in dienskontrakte vervat is en tree toepaslik op waar leraars nie aan die sinode se formuleringvereistes binne die bepaalde tydgleuwe voldoen nie.
 • Moedig die predikant (en veral in die geval van ’n beginnende predikant) aan om by die mentorprogram van die betrokke sinode in te skakel en begroot vir die uitgawes hieraan verbonde.
 • Hou, saam met die ring, toesig oor die leer en lewenswandel van die predikant.
 • Die gemeente onderneem om: in die geval van ’n vakature ’n brug-pastor vir ’n ooreengekome tydperk in diens te neem, op voorwaarde dat die brug-pastor nie vir beroeping in aanmerking kom nie;
 • Die gemeente onderneem by die ontvangs van ’n nuwe predikant, deel te neem aan ’n induksie-program soos deur die kerkverband gereël.
 • Die gemeente: verleen emeritaat op versoek van die predikant en in oorleg met die kerkverband;
 • Tree betyds met sy predikant in gesprek oor alle ter sake aangeleenthede met die oog op emeritaat;
 • Neem verantwoordelikheid om deel te neem aan die emosioneel-geestelike versorging van die emeriti binne sy grense.

5. Elke predikant

 • Word deur die Here geroep tot sy diens.
 • Moet voortdurend in afhanklikheid van die Here streef na die herontdekking en herbevestiging van sy/haar roepingsfokus.
 • Werk deurentyd aan hulle eie spiritualiteit en geestelike verdieping.
 • Streef voortdurend na hulle eie welsyn, ’n gesonde familielewe, ’n gebalanseerde leefstyl en vreugde in die bediening.
 • Is verantwoordelik vir gereelde gesprekke met ’n mentor.
 • Skakel ter wille van voortgesette bedieningsontwikkeling en behoud van bedieningsvaardigheid  in by VBO-programme en menstorskap.
 • Maak gebruik van geleenthede wat gereël word om stil te word voor die Here – soos retraites.
 • Werk deurentyd aan goeie verhoudings in die gemeente en bly verantwoordbaar aan die kerkraad.
 • Gebruik artikel 9 van die Kerkorde as roetekaart vir hulle effektiewe bediening in die gemeente.
 • Volg die riglyne van die A tot Z-Beleid om hulle totale bediening met bedieningsvreugde uit te voer.

6. Dagbestuur (uitvoerende komitee)

Personeel

Verkose voorsitter, ondervoorsitter en skriba van die TPV wat saam met die PSD en voorsitters van alle portefeuljes se voorsitters dien as dagbestuur.

Doelwitte & take

 • Visionering vir bedieningsvreugde in eie konteks (gemeente, ring, sinode).
 • Die implementering en instandhouding van ‘n omvattende predikanteversorgingsisteem in die sinodale gebied.
 • Teologiese besinning en navorsing.
 • Toerusting van ringsverteenwoordigers vir taak in ringe.
 • Uitvoer van opdragte ontvang van TPV en sinode.
 • Verslaglewering aan sinode en deurgee van relevante inligting aan ringe en gemeentes.
 • Bestuur saam met sub-taakspanne menslike hulpbronne (fasiliteerders, mentors, brugpredikante, pastor pastorum ens).
 • Dien as bron van verwysings en deskundigheid  vir predikante en gemeentes.
 • Doen jaarliks verslag aan gemeentes en ringe oor die vordering van leraars ten opsigte van VBO punte verdien.

7. PSD en voorsitter TPV

 • Funksioneer binne ‘n netwerk van samewerking met die TPV dagbestuur en ringsverteenwoordigers.
 • Is die adres vir predikante met spesifieke behoeftes.
 • Koördineer in samewerking met ringsverteenwoordigers (TPV) fasiliteringsprosesse, induksieprogramme en brugpredikante.
 • Is verantwoordelik vir hulp aan predikante met uitbranding (verwysing na Pastor Patorum) en ook interim reëlings met gemeente te tref in samewerking met konsulent en ringsverteenwoordiger predikanteversorging.
 • Koördineer alle TPV en dagbestuur vergaderings, werksaamhede, aktiwiteite en administrasie met behulp van sekretaris.
 • Voorsitter TPV verteenwoordig sinode op algemene sinode se taakspan predikantebegeleiding. Die onder-voorsitter tree op as sekundi.
 • Betrokke by teologiese studente soos bepaal deur die A-Z beleid.

[Terug na bo]

D. WERKSAAMHEDE VAN DIE ONDERSKEIE PORTEFEULJES VAN DIE TPV DAGBESTUUR TPV (UITVOERENDE KOMITEE)

1. Mentorskap

Doelwit & taak

 • Die daarstelling en koördinering van ’n mentorskap program vir alle predikante in die sinodale gebied.
 • Die program maak voorsiening vir:
  • Beginnende predikante
  • Predikante langer in bediening
  • Voor en na emeritaat

2. Retraites

Doelwit

 • Fokus op roeping, spiritualiteit, gawe van onderskeiding, geestelike groei.
 • Die daarstelling en koördinering van ’n retraite program vir alle predikante in die sinodale gebied.

3. VBO

Doelwitte en taak

 • Die reëling en koördinering van voortgesette bedieningsontwikkelings geleenthede vir predikante en emeriti in die sinodale gebied.
 • Skakeling met die VBO forum van die algemene sinode en diensverskaffers rondom die ontwikkeling van kursusse en VBO geleenthede.

4. Fasilitering & Mobiliteit

Doelwitte en taak

 • Reëlings vir standplaasverwisselings
 • Stimuleer voortdurende roepingsgesprek met predikante in die sinodale gebied
 • Koördineer en verskaf die volgende dienste:
  • Induksieprogram

Die indukdieprogram help nuwe dominees om vinnig  al die sisteme waarbinne hulle betrokke is, te verstaan (proses van onderskeiding, asook blootstelling aan die verhaal en kultuur van die gemeente). (A-Z beleidsagtergrond bl. 57-61)

  • Brugpastoraat
   • Proses van oorgang en voorbereiding in vakante gemeente.
   • Help gemeente met verwerk van verlies en gereedmaak vir beroeping in toekoms
 • Die taakspan fasilitering lei voortdurend leraars/emeriti op om bogenoemde dienste te lewer binne die sinodale gebied.

5. Pastor Pastorum

Doelwit

 • Om predikante wat ’n behoefte het aan persoonlike begeleiding en versorging as gevolg van uitbranding of vasgelooptheid in ’n gemeente te help met verwysing na ’n Pastor Pastorum. (verwysing geskied deur voorsitter predikanteversorging en PSD).

[Terug na bo]