Reivilo

Beginjare

In die begin van die 1880’s was daar ’n hewige stryd tussen die Koranas en die Batlapin. Die gebiede rondom Vryburg was veral in die branding tot so ver suid as Pokwani (Jan Kempdorp). Die hulp van blankes is ingeroep op voorwaarde dat hulle vir hulle diens grond sou ontvang. In die suide het Boerevrywilligers aan die Korana-kaptein die oorwinning besorg en word die grond wat hulle ontvang het, in 1882 as die Republiek Stellaland geproklameer. In Maart 1885 is die hele Betsjoeanaland onder Britse beheer geplaas, dit het die republieke Stellaland en later Gozen ingesluit.
Dit is bekend dat die gebied in die omgewing van die Hartsrivier in Griekwaland-Wes deur leraars van Dutoitspan bedien is. Dit het ook die Vaalrivierdelwerye ingesluit.
Op 2 Junie 1883 word die Ned. Geref. Gemeente Cathcart-Wes op die skoolplaas Boetsap gestig. Dít is vernoem na sir George Cathcart, ’n voormalige goewerneur aan die Kaap. Die naam Wes is daaraan toegevoeg om dit te onderskei van Cathcart in die Oostelike Provinsie.

 
Kerkgebou – Klein Boetsap 1883

Die nuwe gemeente het ook die inwoners van die Vaalrivier ingesluit. Met die besoek van die ringskommissie aan Boetsap word ds. JD Kestell as eerste konsulent van Cathcart-Wes benoem. In 1888 keur die sinode goed dat die naam van die gemeente na Boetsap verander. In 1890 gee die ring van Colesberg toestemming dat dit na Klein-Boetsap verander.
Die later bekende dr. JD Kestell het moeite gedoen om toe ook die delwers en boere in die omgewing van Barkly-Wes te besoek.
Prop. JJ Ackermann is op 2 Julie 1887 in die gemeente bevestig. Ds. Ackermann beskryf sy bediening aan die delwers langs die Vaalrivier as volg: “Nou was daar nog ’n deel van die gemeente langs die Vaalrivier wat diamante gedelf het. Op Delportshoop, Longlands en Barkly-Wes ongeveer sewe uur te perd van Boetsap geleë, waar ook gereeld dienste gehoue en Nagmaal bedien was”.
Ds. AJ Olivier word op 22 Augustus 1914 as tweede leraar van Boetsap bevestig. Die gemeente het toe bestaan uit die teenswoordige gemeentes Reivilo en Barkly-Wes.
Die kerkraad van Klein Boetsap besluit om die gemeentesentrum na Bruinjieshoogte te verskuif, omdat dit sentraal geleë was.
Op 3 Oktober 1919 word amptelik besluit deur die kerkraad dat die naam van die nuwe dorp op Bruintjiesfontein, Reivilo sal wees. “Dit was onuitgesproke tot eer van ds. Olivier – Reivilo agterstevoor gespel Olivier”. Op 19 Februarie 1921 besluit die kerkraad “met ’n grote meerderheid word beslote dat die setel plek voor die gemeente sal verskuiwe word van Klein Boetsap naar Reivilo ons nuwe dorp”.

 
In 1923 is ’n nuwe kerk te Reivilo opgerig en dit word op 17 Mei 1924 ingewy.

Op 21 Mei 1927 word op ’n kerkraadsvergadering besluit dat die naam van die gemeente verander sal word van Klein Boetsap na Reivilo gemeente.
In 1972 het die kerkraad besluit om ’n nuwe kerk te bou omdat die bestaande kerkgebou ontoereikend geword het. Op Saterdag 22 en Sondag 23 November 1975 is die nuwe kerkgebou in gebruik geneem.
Bron
Van der Merwe, G. 1993. Onverganklike rykdom: Nederduits-Gereformeerde gemeente Barkly-Wes 1918-1993
Van Staden, AJC. 1983. Kerkwees op die Ghaapse Berg – Reivilo 1883-1983
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]