Roepingsverklaring

’n Sinode is gemeentes wat in ’n kerkverband aan mekaar gebind is en as kerk saam na die Woord van die Here luister en die pad so saamloop dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef.


Emmaus deur Janet Brooks-Gerloff

Die sinode het die volgende kernwaardes aanvaar:

 1.  Luister

  • Ÿ  Die sinode wil God deur sy Woord en Gees ontmoet en na Hom luister.
  • Ÿ  Die sinode wil saam God se wil en roeping vir die Kerk ontdek.
  • Ÿ  Die afgevaardigdes luister na mekaar sodat ons mekaar tot troos en hulp kan wees.

2.    Liturgiese grondhouding

Die sinode vergader met ’n liturgiese grondhouding.

3.    Deelname

Die afgevaardigdes soek saam in die lig van die Woord en onder leiding van die Heilige Gees na God se wil. Dit kan geskied deur kleingroepbesprekings (tafelgesprekke) en debat deur die volle vergadering.
Die sinode poog om so ver as moontlik konsensus te bereik wanneer besluite geneem word.

4.    Beplanning

Die sinode wil gemeentes en ringe ondersteun om konkreet en prakties uitvoering te gee aan God se roeping vir sy kerk.

5.    Verbondenheid aan mekaar

Gemeentes is met mekaar versoen deur Jesus Christus. Hierdie verbintenis word uitgedruk in ons belydenis, nl. Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leer-reëls. Ons deel ons roeping in die wêreld en het ooreengekom om ordelik volgens ons kerkverband op te tree soos dit in ons Kerkorde weergegee word.