Strydenburg

 

Beginjare

Die dorp het sy naam te danke aan ’n verskil wat ontstaan het op watter plaas die dorp opgerig moes word. Die plaas Rooipan wat 3,000 morg groot was en aan Nicolaas en Barnardus Badenhorst behoort het, is vir £1,200 aangekoop. Die bedrag is gou deur die gemeente afbetaal. Die dorp lê aan die voet van ’n heuwel en aan die ander kant is ’n groot pan wat ’n mooi gesig is as dit vol water is. Die eredienste is in ’n ou skoolgebou op die dorp gehou.
Ds. JD Louw, die leraar van Hopetown was in 1893 die eerste konsulent van die gemeente. Op 30 Maart 1895 is ds. GJ Malherbe as eerste leraar bevestig.
Aangesien die kerkgebou na verloop van tyd nie meer doelmatig was nie, is ’n gedeelte aangebou. Later is besluit om ’n nuwe kerk te bou en die hoeksteen is op 13 September 1899 deur “de oude vader” Charl Pretorius gelê. Die kerk is op 15 Junie 1900 ingewy. Kort na die inwyding is die skuld op die kerk afbetaal.
Gedurende ds. Malherbe se bediening is “het Zending-gesticht” opgerig. Die gemeente is bearbei deur die Pastor Loci, ’n direksie uit die kerkaad en ’n paar “godvruchtige personen, lede der hoofgemeente”.
Op 26 April 1897 “vond de betreurde scheuring der gemeente plaats” toe sekere besware teen die Ned. Geref. Kerk ingedien is. “De afgescheidenen stichtten hun eigen Kerk een 50 treden van de onze, met de naam ‘De Ned. Geref. Kerk onder het Kruis’”. Dié gemeente is deur ds. SJ du Toit bedien. Die “afgeskeides” het hulle later by Gereformeerde Gemeente aangesluit.
Op 26 Augustus 1911 is ds. DJ Gildenhuys bevestig en tydens sy bediening het sy eggenote hom ontval. Die gemeente het hom op ’n besonderse wyse ondersteun.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 129
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]