Upington-Noord

Beginjare

Die gemeente is op 19 September 1893 gestig. Ds. H Kriel (Kenhardt) het vir ’n tyd lank die jong gemeente bedien. Die eredienste is toentertyd in die plaaslike sendinggemeente gehou wat onder die bearbeiding gestaan het “van de Godzalige Br. Zendeling Schróder”.
Mnr. W Holmes gee goedgunstig ’n stuk grond present waarop ’n skool opgerig is. Die skool het terselfdertyd as noodkerk gedien.
Lees meer by Upington oor die stigting van Upington.
Reeds van die begin van 1956 was daar vanaf “Die Rand” versoek tot die kerkraad van Upington gerig om afstigting van ’n afsonderlike gemeente, dog dit was nie suksesvol nie.
Upington-Noord kry sy beslag op 15 Maart 1957 tydens ’n kerkraadsvergadering van Upington (Moedergemeente) toe voorgestel is dat dit tyd is vir ’n gemeente om af te stig. As bruidskat het die gemeente £4,250 sowel as die pastorie in Malherbestraat met aangrensende stuk grond (waar die kerk en saal later opgerig sou word) ontvang.
Upington-Noord is op 13 Junie 1957 gestig met 644 belydende lidmate en 307 dooplidmate.
Ds. A Theron is op 13 Oktober 1957 as eerste leraar bevestig.
Die eerste sooi van die kerkgebou is op 17 Oktober 1959 ingewy – die tender wat aanvaar is, was £28,358. Die kerksaal is op 23 Januarie 1965 ingewy (tender was R62,948).
Op 29 Oktober 1996 het ’n brand in die kerkgebou uitgebreek as gevolg van ’n “fratsongeluk” in die kanaal van die lugversorger. Die dakbalke van die konsistorie het die grootste skade gekry en baie van hulle moes vervang word. Die brandmuur tussen die konsistorie en kerkdak (waarvan niemand eintlik geweet het nie) het verhoed dat die brand na die kerk versprei het.
Bron
Victor, J. 2007. 50 jarige feesblad – Nederduits-Gereformeerde kerk Upington-Noord
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]