Vosburg

Beginjare

Aangesien die gemeente Victoria-Wes geweldig groot was, nl. 18 uur te perd lank, 13 ure breed en met 1,250 lidmate, was die behoefte daar dat die gemeente kleiner gemaak moes word. Vosburg het eerste afgestig, 10 ure te perd op die hoofpad na Prieska en daarna is Loxton afgestig, 8 ure te perd op die grootpad tussen Victoria-Wes en Fraserburg.
Die gemeente Vosburg is op 28 November 1895 deur die ringskommissie van Beaufort gestig. Die dorpie is Vosburg genoem omdat baie families met die van Vos hier gebly het. Die dorp is op die plaas Procesfontein aangelê en het onder Victoria-Wes geval. Die plaas was “het verenigingspunt” van die vier gemeentes Victoria-Wes, Carnarvon, Prieska en Britstown. Dié gemeente is uit bogenoemde gemeentes saamgestel. Ds. GA Maeder van Victoria-Wes en ouderling PJA Vos van Keurfontein naby Vosburg het hulle tydens ringsvergaderings beywer vir die stigting van die gemeente. Ds. Maeder was die eerste konsulent en broer Vos was ouderling tot met sy dood in 1905.
’n Klein kerkgebou is dadelik opgerig wat ook as skoolgebou gedien het.
Die eerste leraar was ds. JD Louw wat die gemeente vanaf 1898 tot 1911 bedien het. Gedurende die tyd is ’n doelmatige pastorie en ’n sierlike kerkgebou met meer as 600 sitplekke gebou. ’n Sendingkerkie is ook gebou. Die hoeksteen van die kerk is op 27 November 1909 gelê en op 17 September 1910 ingewy.
Op 30 September 1911 is die tweede leraar ds. PJ du Toit bevestig. Alhoewel die gemeente deur groot droogtes getref is, het die gemeente hard gewerk om die skuld van £6,000 op die kerk af te betaal.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 73 en 124
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]