Vryburg-Harmonie

Beginjare

Op 14 Julie 1883 is op Vryburg, in die nuwe Republiek Stellaland, in ’n tent die eerste vergadering gehou om planne te beraam vir die bearbeiding van die inwoners van die Republiek.
’n Versoekskrif is opgestel en voorgelê aan ’n vergadering op Potchefstroom onder die voorsitterskap van ds CW du Toit. Die vergadering het besluit om ’n gemeente te stig en die naam van die gemeente “werd vastgesteld als de Ned. Herv. of Ger. Gemeente van Vrijburg”. In dieselfde jaar word die naam verander na “de Christelijke Gemeente van Stellaland”.
Verskeie leraars het die gemeente tot Desember 1885 besoek. Vanaf Desember 1885 het die gemeente hulle onder die ring van Colesberg gestel. In 1887 is die naam van die gemeente weer na Vryburg verander. Op 12 Junie 1887 is eerw. prop A Weich as herder en leraar bevestig.
Hy word in 1891 deur ds. David Wilcocks opgevolg. Kort na sy aankoms op Vryburg, besoek hy Mafikeng om aanvoorwerk te doen vir gemeentestigting. Die magistraatskantoor in Mafikeng is gebruik om eredienste in te hou.
Tydens die ringsitting van Hoopstad in 1891 kom die bearbeiding van lidmate in die omtrek van Mafikeng te sprake. Die gemeente is op 7 Mei 1892 gestig toe ds. A Hofmeyr van Hanover en ds. Wilcocks van Vryburg namens die ring van Colesberg die gemeente gestig het. Die gemeente is eers in 1896 by die kerk van die Kaapse Kolonie ingelyf.
Ds. Wilcocks word in 1896 opgevolg deur ds. D Pienaar. Tydens sy bediening is die kerk vergroot en het die gemeente onder die Kaapse sinode geval. In Oktober 1899 is ds. Wilcocks ’n tweede keer in die gemeente bevestig. In Julie 1902 is hy deur ds. PJ Perold opgevolg. In 1913 is die nuwe en sierlike pastorie voltooi.
Die volgende gemeentes het van Vryburg afgestig:
Deben – 1909
Stella – 1919
Kameelboom – 1943
Mispa (later Louwna) – 1950
Vryburg-Wes – 1961
Vryburg-Oos – 1961
Op 1 Maart 2011 het Vryburg en Vryburg-Oos weer saamgesmelt om die gemeente Vryburg-Harmonie te vorm.
Op 1 November 2010 het Vryburg ’n kerkraadsvergadering gehou en is samesmelting met Vryburg-Oos goedgekeur. Die volgende skrywe is aan Vryburg-Oos gestuur om op hul vergadering van 2 November 2011 te hanteer:
Ons, die kerkraadslede van Vryburg Moedergemeente het gisteraand, 01/11/10 eenparig besluit dat ons nie langer selfstandig wil bly voortbestaan nie. Die implikasie van die besluit is dat ons as Vryburg Moedergemeente sal ophou bestaan.
Ons wil met hierdie skrywe ’n versoek tot u as gemeente rig – en dit is ’n saak waaroor ons baie gedink, en gebid het.
Sal u dit nie asseblief oorweeg om met ons saam te smelt nie?
Sodoende kan ons saam een totaal nuwe gemeente te stig. Samesmelting sal dus beteken dat Vryburg Moedergemeente en Vryburg-Oos gemeente, afsonderlik sal ophou bestaan, en dan saamkom (saamsmelt) om ’n totaal nuwe gemeente te vorm. Hierdie nuwe gemeente se grense sal dan bestaan uit die gesamentlike grense van die twee gemeentes soos dit was voor die samesmelting.
Op 1 Maart 2011 is Vryburg-Harmonie gestig en die eerste erediens is op 6 Maart 2011 gehou.
Bronne
Ons Kerk Album, bladsy 134
NG Kerk Kameelboom – die eerste vyftig jaar – 1943 – 1993
Die Nederduits-Gereformeerde Kerk Louwna – 1950-2000
Van der Merwe, G. 1992. Genade by die plek van klippe – Ned. Geref. Gemeente Mafikeng 1892-1992
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]