Vryburg-Noord

Beginjare

Op 14 Julie 1883 is op Vryburg, in die nuwe Republiek Stellaland, in ’n tent die eerste vergadering gehou om planne te beraam vir die bearbeiding van die inwoners van die Republiek. ’n Versoekskrif is opgestel en voorgelê aan ’n vergadering op Potchefstroom onder die voorsitterskap van ds CW du Toit. Die vergadering het besluit om ’n gemeente te stig en die naam van die gemeente “werd vastgesteld als de Ned. Herv. of Ger. Gemeente van Vrijburg”. In dieselfde jaar word die naam verander na “de Christelijke Gemeente van Stellaland”. In 1887 is die naam van die gemeente weer na Vryburg verander.
Lees meer by Vrybrug-Harmonie oor die stigting van Vryburg.
Die Ned. Geref. Gemeente Vryburg-Noord is die negende gemeente wat van Vryburg afstig (1975). In 1952 het Vryburg-Wes afgestig en in 1961 Vryburg-Oos.
Teen die helfte van 1972 was daar in die gemeente Vryburg-Wes 1,726 siele waarvan 1,077 belydende lidmate was. Die statistiek spreek vanself dat een leraar nie die gemeente doeltreffend kon bedien nie. In Mei 1972 word tydens ’n kerkraadsvergadering die gedagte uitgespreek dat van die lidmate aan die gemeentes van Vryburg en Vryburg-Oos oorgedra word. Op ’n vergadering van Oktober 1974 besluit die kerkraad dat die gemeente in twee wyke tussen twee leraars verdeel moet word, dus medeleraarskap. Van meet af het die nuwe bedeling nie ’n oplossing vir die probleem van ’n te groot gemeente gebied nie.
Die kerkraad besluit in September 1975 op die afstigting van ’n selfstandige gemeente met ’n bruidskat van R50,000 en dat die nuwe gemeente as Vryburg-Noord bekend sal staan. ’n Ooreenkoms is met Vryburg-Wes opgestel ten opsigte van die gebruik van die kerk, kerksaal en ander geriewe solank die nuwe gemeente nie oor sy eie fisiese geriewe beskik het nie. Die gemeente Vryburg is amptelik op 6 Desember 1975 gestig. Ds. LJ van Rooyen is op 27 Desember 1975 as eerste leraar bevestig.
’n Kerk is vir die bedrag van R463,228 gebou en ’n orrel van R39,694 is geïnstalleer.
Bronne
Ons Kerk Album, bladsy 134
Nederduits-Gereformeerde Gemeente Vryburg-Noord gedenkalbum – 1975-1985
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]