Delportshoop

Beginjare

Sydney-on-Vaal 1930

Longlands 1936 – foto herdenking 1986

Delportshoop 1940

Die omgewing van die Hartsrivier in Griekwaland-Wes is in die beginjare deur leraars van Dutoitspan bedien. Dit het ook die Vaalrivierdelwerye ingesluit. Op 2 Junie 1883 word die Ned. Geref. Gemeente Cathcart-Wes op die skoolplaas Boetsap gestig. Dít is vernoem na sir George Cathcart, ’n voormalige goewerneur aan die Kaap. Die naam Wes is daaraan toegevoeg om dit te onderskei van Cathcart in die Oostelike Provinsie. Die nuwe gemeente het ook die inwoners van die Vaalrivier ingesluit. Met die besoek van die ringskommissie aan Boetsap word ds. JD Kestell as eerste konsulent van Cathcart-Wes benoem. In 1888 keur die sinode goed dat die naam van die gemeente na Boetsap verander.

In 1890 gee die ring van Colesberg toestemming dat dit na Klein-Boetsap verander. Die later bekende dr. JD Kestell het moeite gedoen om toe ook die delwers en boere in die omgewing van Barkly-Wes te besoek. Lees meer by Barkly-Wes oor die stigting van Barkly-Wes. Per proklamasie 34, gedateer 28 November 1871 is die diamantgronde van Hebron, Good Hope, Gong-Gong, Union Kopje, Keiskamma, Forlorn Hope, Esterhuisen’s Rush, Winters Rush en Delport’s-Hope, in die distrik Barkly-Wes geproklameer. Die proklamasie van die diamantgronde het ’n miernes van menslike bedrywighede tot gevolg gehad. Die alluviale delwerye te Delportshoop het tot ’n delwerskamp ontwikkel. Die kamp is vernoem na ’n sekere mnr. Delport, wat ’n delwer en prospekteerder was. Teen 1931 het die Delportshoopwyk reeds oor ’n kerkgebou, ’n woonhuis “as sendingkerkgebou” en ’n pastorie beskik. In 1943 oorweeg die kerkraad van Barkly-Wes om die gemeente in twee te verdeel. Op 17 Februarie 1945 is die gemeente Delportshoop gestig. Die gemeente het op hierdie stadium 345 lidmate gehad. Ds. CA. van Schalkwyk het die gemeente in tydelike hoedanigheid bearbei. Hy word deur ds. IDJ Murray opgevolg, wat ook in tydelike hoedanigheid die gemeente bedien. Sy traktement was £400 per jaar, ’n “Lewenskoste toelaag volgens onderwysskaal” en inwoning is vry. Op 22 Junie 1946 word ds. Murray beroep. Broer W Kleingeld se huis is aanvanklik gehuur om as pastorie te dien. Op 7 September 1946 is besluit om die “huis en eiendomme” van mnr. PW Buys as pastorie vir die gemeente aan te koop.
Bronne
Van der Merwe, G. 1993. Onverganklike rykdom: Nederduits-Gereformeerde gemeente Barkly-Wes 1918-1993
Kyk ek kom gou!: NG Gemeente Delportshoop – 1945-1995
[Terug na bo]

Vandag

Visie
Gereformeerd en relevant in die Onder-Ghaap
Missie
Die visie word deur individue en gesinne, vanuit die Woord en die belydenis van die kerk, in die kerk en omgewing uitgeleef
Waardes
Die gemeentefokus word uitgeleef deur die Woord en belydenisse te bestudeer, toe te eien en uit te leef

1. Inleidende opmerkings – veranderinge binne en buite die gemeente.
Die sinode in Noord-Kaapland bely in 2007:

 • Jesus Christus is die enigste hoof van sy gemeente en die koning van sy kerk. Hy alleen het alle mag en hy wentel nie sy mag af na enigiemand nie. Hy oefen sy mag uit deur sy Woord en Gees. Omdat dit sy Woord is, het dit gesag.
 • Die Here Jesus roep en stuur mense – te wete hulle wat dien in die ampte van herder, ouderling en diaken – om sy regering aan die kerk te bedien.
 • Die Here Jesus vergader sy kerk – die kerk is nie ‘n vrye assosiasie (vereniging) van lidmate nie. Die gemeente is volwaardig kerk en verkies die ampsdraers.
 • Die anti-hiërargiese beginsel wat lui dat een ampsdraers nie oor ‘n ander mag heers nie impliseer dat een vergadering nie oor ‘n ander mag heers nie.
 • Daarom roep die kerke (gemeentes) wat hier vergader is mekaar dringend op om die sinodaal – presbiteriale kerkregering onverswak te handhaaf en uit te bou en om alles wat daarmee in stryd is te verwerp.

2. Hierdie vergadering het plaasgevind terwyl Delportshoop gemeente homself gestaal het vir ’n afswaai fase na 10 jaar se bloei sedert 1998.
Hier het die afswaai nie te doen gehad soseer met faktore buite die gemeente nie. Die ineenstorting van die diamantmark sou ons eers tref teen Oktober 2008. Die gemeente het sedert 1998 verminder van 400 en 300 belydende lidmate. Dooplidmate het afgeneem van 120 na 65. Die gemeente se gemiddelde ouderdom het gestyg tot omtrent 60 jaar. Mense het armer geword. Die algemene gees het negatief gedraai en min lidmate het kans gesien om leiding te neem. Ouderlinge en diakens was nog saamgevoeg in een kerkraad. Finansies het toenemend ’n probleem geword.

3. Die kerkraad het met ernstige beplanning begin.

Voorbidding is van die gemeente gevra. Ontbinding as gemeente, met aansluiting elders was nooit op ons agenda nie.

4. Strategies is daar toe op die volgende besluit:

 • Die gemeente skakel oor van ‘n herder–kudde model na ’n liggaams-benadering waar elke lidmaat ’n deelnemer word (HK 21/55).
 • Christus regeer sy kerk deur Woord en Gees en stuur die besondere en algemene ampte om sy werk te doen.
 • Die ouderlinge verteenwoordig die regering van Christus in/deur die gemeente en word in die eerste plek gekies vir die hele gemeente.
 • Die diakens verteenwoordig die sorg van Christus in/deur die gemeente en word gekies vir die hele gemeente.
 • Die lidmate is God se voetvolk en elkeen het ’n gawe ontvang om mee te dien. Dit sluit ook die kinders in.
 • Voortaan sal die ouderlinge die kerkraad uitmaak. Presbiteroi presbiteriaal). Per formulier bevestig.
 • Die diakens sal die diakonie uitmaak. Hulle vergader op hulle eie en lewer verslag aan die kerkraad (Dordt 16 18/19). Per formulier bevestig.
 • Aan elke ouderling word ‘n aantal lidmate/wyk vir sorg en toesig toevertrou; aan sommige net ’n opdrag; aan sommige lidmate en ’n opdrag.
 • Aan elke diaken word die opdrag van barmhartigheid toevertrou, asook ’n spesifieke opdrag.
 • Vrywilligers word geïdentifiseer om dankoffers in te samel vir die kerkkas. Ouderlinge hou toesig. Bekendstelling. Nie bevestiging. Besoekpunte beperk (ekstra werk vir die saakgelastigde!)
 • ’n Eie diakoniefonds word gestig wat deur die diakens hanteer word met verslag aan die kerkraad.
 • Lidmate, klein en groot word aangewend in die erediens en daarbuite, soos met die pas afgelope dankfees.
 • ’n Proses is begin op die beginsel van ecclesia reformata, semper reformanda. Skrif en konteks moet mekaar voortdurend ontmoet en saam beweeg soos die konteks skuif. Norm/Normeer/Godsvolk.
 • Dankoffers word aangevul deur insamelingsprojekte wat lidmaat-gedrewe moet wees: Jagpakketveiling. Vleisfees. Kuierfees.

5. Onmiddellike effekte van strategiese skuiwe:

 • Alle vakatures by die ouderlinge, diakens en dankoffer insamelaars is gevul.
 • Deelname van lidmate, klein en groot, doen goed.
 • Nie alle lidmate gediend met nuwe manier van doen. Beginsel van 80/15/5% bestuur. Lig almal se stemme en betrokkenheid.
 • Kerkkantoor word geraak deur nuwe manier van doen.

   Waardes: kerkkantoor:

 • Is gesig van kerkraad na gemeente
 • Is gesig van gemeente na wêreld
 • Saakgelastigde bestuur kantoor – nie gemeente
 • Saakgelastigde doen en laat doen opdragte
 • Saakgelastigde koördineer
 • Saakgelastigde kommunikeer
 • Saakgelastigde help
 • Saakgelastigde vertrou God/leierskap/lidmate/proses.

6. Wat lê onmiddellik voor ons vir 2009?

 • Leraar besoek ouderlinge en bespreek wykslede se betrokkenheid en behoeftes
 • Kerkkantoor ontvang spesifieke ondersteuning in tyd van aanpassing, onsekerheid en nuwe eise.
 • Fyner bestuur word beplan.
 • Statistiek en syfers moet in plek wees vir goeie strategie en bestuur.
 • Klaar die gawes en plek van die leraar uit.
 • Klaar behoefte aan organisasiestruktuur vir vrouelidmate uit.


[Terug na bo]