Hanover

Beginjare

Die plaas Paarden Verlies is van die weduwee Gouws aangekoop om ’n dorp en gemeente tot stand te bring. Die ringskommissie van Colesberg het die gemeente in 1856 gestig. In die begin
Die eerste leraar ds. TF Burgers is in 1858 bevestig. Behalwe dat hy die noodkerk vergroot het, het hy ook ’n pragtige agkantige pastorie gebou. “Omdat hij partij koos voor de Liberalen van dien tijd, zamen met ds. JJ Kotzé van Darling”, het daar skeuring in die gemeente plaasgevind “en werd door de Orthodoxen een gebouw gehuurd en gerieflijk gemaakt voor eene noodkerk”. Ds. CW du Toit word in 1869 as leraar van die tweede gemeente bevestig. Ds. Burgers het in 1872 as predikant bedank toe hy president van die Transvaalse Republiek geword het. Mettertyd “vond het er eene vereeniging van de gescheidende gemeente plaats, toen ds. CW du Toit haar verliet voor Pearston en ds. JJ Marais, thans professor, met bezadigden ernst de verenigde gemeente, nadat hij alhier in 1871 was bevestigd, bediende”. Hy is deur ds. Arend opgevolg. Ds. Arend het hom veral vir die opvoeding beywer en daar was waardering vir hom as pastor. Hy is in 1903 oorlede.
Ds. SP Fouche volg hom op en hy het in die bestek van 4 jaar by die gewillige gemeente, die fondse gekry om ’n mooi kerk, sonder skuld, vir £8,000 te bou. Die kerk is in 1911 deur prof. Marais ingewy.
“Hanover is eene degelijke en bloeiende gemeente met een lief dorp in een vruchtbaar gedeelte van de Karroo”.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 103
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]