Kimberley-Bakenskop

Beginjare

Koppie met baken van die geografiese middelpunt van RSA

Die kerkraad van die Ned. Geref Kerk Kimberley-Vooruitsig het na ’n tyd van ernstige voorbidding en ’n gunstige meningsopname onder lidmate van Lindene en Carters Glen, met ’n oorweldigende meerderheid ten gunste van afstigting besluit.
Die gemeente is op 28 November 1979 onder leiding van ds. NRJ van Zyl, voorsitter van die ring van Dutoitspan, gestig. As bruidskat het die nuutafgestigte gemeente die pastorie in Marlenelaan 50, Carters Glen, asook ’n kontantbedrag van R25,000 van die gemeente Kimberley-Vooruitsig ontvang. As naam vir die nuwe gemeente word op “Kimberley-Bakenskop” besluit, aangesien die koppie waarop die baken wat die geografiese middelpunt van die Republiek van Suid-Afrika (Suidwes-Afrika ingesluit) aandui, binne die gemeente se grense geleë is.
Die statistiek by afstigting was as volg: 830 belydende lidmate, 510 dooplidmate en daar was 373 besoekpunte. Op 20 Januarie 1980 is ds. P.J. du Toit as eerste leraar van die gemeente bevestig.
Aanvanklik is twee naasliggende erwe, nl. Marlenelaan 17 en Drakensberglaan teen ’n bedrag van R7,000 aangekoop. Ingevolge munisipale regulasies het dié grond nie voldoen aan die vereistes vir ’n kerkgebou en parkeervoorsiening nie. Na verskeie onderhandelinge het die kerkraad ’n ruiltransaksie met die Munisipaliteit onderteken vir ’n groot erf, geleë op die hoek van Rhodes- en Drakensberglaan.
Op ’n kerkraadsvergadering van 25 Augustus 1980 is ’n grondplan van die huidige gebou, soos opgestel deur broer JFJ van Rensburg, goedgekeur. Daarna is mnr. L Geyer as argitek van die bouprojek aangestel.
Die kerkbouprojek is op 3 September 1982 begin en op 11 September 1982 is die eerste sooi gespit. As gevolg van die hoë koste het die kerkraad afgesien om ’n pyporrel te installeer en is ’n elektroniese orrel, ontwerp en gebou deur mnr Henry Pool, vir R14,000 deur die vrouediens aangekoop. Die kinderkrans het die hoeksteen geskenk. Gemeentelede het die horlosie, kanselkleed, Nagmaalsbeker en -bord en Kanselbybel geskenk. Slegs fase I, wat nie die saal en kategeselokale ingesluit het nie, is voltooi. Die finale koste het R620,000 beloop.
Die kerkgebou is op 12 November 1983 ingewy. By hierdie geleentheid het die gemeente hulself en hul gawes onvoorwaardelik aan die Here toegewy en bly dit steeds hul ernstige strewe om ’n baken vir Gods Koninkryk in Kimberley te wees!
As ’n jeugdige gemeente met sy talle jong kinders, het ’n dringende behoefte aan kategese akkommodasie ontstaan. Fase 3, naamlik die oprigting van kategese lokale het ’n werklikheid geword. Teen ’n bedrag van R48,000 is 16 lokale opgerig.
Ds. Piet en mev. Sylvia du Toit het die gemeente in 1983 verlaat. Na sy vertrek is ’n SA Polisie-Kapelaanspos in 1984 aan die gemeente gekoppel. Op 28 Maart 1984 is ds. Johan Groenewald in hierdie pos bevestig.
Ds. Johann Lemmer is op 30 September 1984 bevestig.
Op 30 Julie 1989 verleen die gemeente demissie aan ds. Lemmer en word prop. Rian Steenkamp op 26 Januarie 1990 bevestig. Daarna was dit ds. Johan Theron (kapelaan) op 13 Februarie 1993, ds. K O’Callaghan (kapelaan) op Desember 1997, ds. Pieter J Barnard op 29 Maart 1996, ds. Danie Kritzinger (kapelaan) in 2003, ds. Benja Ferreira op 22 Januarie 2006 en ds. Arina Gerrits op 25 Januarie 2009. Di. Steenkamp en Gerrits is die huidige leraars en ds. Danie Kritzinger is steeds gekoppel aan die gemeente.
Toe die elektroniese orrel in 2001 probleme begin gee, het die kerkraad besluit om dit met ’n pyporrel te vervang. Tydens die gemeente se 25ste verjaarsdag is die nuwe pyporrel in gebruik geneem. Die pyporrel, oorspronklik van die Ned. Geref. Kerk Hoopstad, is deur mnr. Jan Elsenaar van Brandfort, tot sy volle glorie herstel. Hy het die orrel in Hoopstad wat sedert 1929 daar diens gedoen het, afgebreek en dit weer in Bakenskop kom aanmekaar sit. Mnr Elsenaar het 4 maande gewerk om die orrel met sy meer as 1 000 pype in drie “piramides” betyds te voltooi.
Nog ’n “baken” wat in die lewe van die gemeente bereik is, is die stigting van ’n speelgroepie, met mev. Ria du Plessis as die baanbreker. Sestig kinders word hier versorg en ’n ontwikkelingsprogram word aangebied om in hul geestelike, fisiese en sosiale behoeftes te voorsien.
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]