Kimberley-Vooruitsig

Beginjare

Die ontstaan van Kimberley hang saam met die ontdekking van diamante.
Die stormloop na die ryk kleims op Colesberg Kopje lei natuurlik tot ’n “new rush”. Spoedig heet die koppie en omgewing dan ook New Rush. Die kerklike gemeenskap hier word inderdaad, in onderskeiding van dié by Dutoitspan, afwisselend New Rush, De Beer’s of Vooruitzich genoem. ’n Berig in Die Kerkbode van 10 Augustus 1872 meld dat prop JW Louw na die gemeente New Rush beroep is. Maar voor in die eerste notuleboek word aangeteken “Notulen Boek der Ned. Geref. Gemeente te Vooruitzich”. “Toe die delwersdorp op New Rush darem ’n regte naam moes kry, is besluit om die koloniale sekretaris, die hertog van Kimberley, te vernoem. Hy het glo self gesê dat hy die woord “Voouitzicht” nie kan uitspreek of spel nie en dat die naam New Rush ‘too undignified for anything with Queen Victoria’s dominions’ is!”.
Op 5 Junie 1873 verskyn die volgende proklamasie: “The encampment and town heretofore known as de Beer’s New Rush, the Colesberg Kopje No 2 Vooruitzigt, shall henceforth be designated the town of Kimberley”. In Desember 1873 word dié naam vir die eerste keer in die kerkraadsnotule gebruik.
Lees meer by Kimberley oor die stigting van Kimberley en by Dutoitspan oor die stigting van Dutoitspan.
Op 4 Mei 1950, stig Kimberley-Wes en Kimberley-Noord af van Kimberley en Modderrivier-Ritchie van Dutoitspan.
Die nuwe woonbuurte Hadisonpark, Heuwelsig en Hillcrest brei vanaf 1961 so vinnig uit dat afstigting onafwendbaar lyk. Eers word sowat 200 lidmate in die middestad by Kimberley-Noord ingesny. ’n Medeleraar moet beroep word en ’n pastorie word in Hadisonpark (Oakridgelaan 7) aangekoop. Ds. B Meyer word as medeleraar beroep. Afstigting begin onafwendbaar lyk en in 1966 word twee persele digby die pastorie op die hoek van Meyerstraat en Croninweg aangekoop. ’n Opname toon dat 86% van die lidmate van die beoogde nuwe gemeente besoek is en net 4% steun nie afstigting nie. Van die 28 gesinne op plase verkies die meerderheid om by moedergemeente te bly. Op die eerste vergadering van 1968 besluit die kerkraad om dorpswyke 25-38 af te stig, sowel as die plaaswyke, maar die huidige eienaars het ’n keuse. Die volgende bruidskat word aan die nuwe gemeente gegee, nl. die pastorie in Oakridgelaan 7, twee kerkpersele op die hoek van Meyerstraat en Croninweg, die helfte van die saalboufonds (R2,411) en R2,000 kontant (beraamde totale waarde van R22,000).
By ’n gemeentevergadering op Woensdag 14 Augustus 1968, onder leiding van die ringskommissie van die ring van Dutoitspan, word besluit dat die Ned. Geref. Kerk Kimberley Vooruitsig sal afstig van Ned. Geref. Kerk Kimberley.
Die kerkraad van die moedergemeente het die naam Kimberley-Park voorgestel, teenoor die afstigtingskommissie se aanbeveling van Kimberley-Suid. By die gemeentevergadering waar die ring die afstigting hanteer het, het die jong medeleraar van die moedergemeente die naam Kimberley-Vooruitsig voorgestel. Die gemeente het, met stigting, 800 belydende en 700 dooplidmate, met ’n kerkraad van 48 lede gehad.
Die eerste erediens is in Newton Primêre skool se saal op 18 Augustus 1968 deur die konsulent, ds. B Fullard gehou. Op 16 November 1974 is die kerkgebou ingewy. Dit het R176,000 gekos (sonder die orrel, banke en kansel). Behalwe die pastorie in Oakridgelaan 7 het die kerkraad in 1976 ’n huis in Ednastraat 29 gekoop. Dieselfde jaar is ’n pastorie in Marlenelaan 50 gebou.
Die kerkraad van die Ned. Geref Kerk Kimberley-Vooruitsig het na ’n tyd van ernstige voorbidding en ’n gunstige meningsopname onder lidmate van Lindene en Carters Glen, met ’n oorweldigende meerderheid ten gunste van afstigting besluit. Die gemeente Kimberley-Bakenskop is op 28 November 1979 onder leiding van ds. NRJ van Zyl, voorsitter van die ring van Dutoitspan, gestig. As bruidskat het die nuutafgestigte gemeente die pastorie in Marlenelaan 50, Carters Glen, asook ’n kontantbedrag van R25,000 van die gemeente Kimberley-Vooruitsig ontvang.
Bronne
Van Boereplaas tot Makrogemeente 1871 – 1968 – 1989 (Ned. Geref. Kerk Kimberley-Vooruitsig)
[Terug na bo]

Vandag

Met hierdie “skrywe” wil ons iets probeer sê oor hierdie ma se skoot wat ons “Vooruitsig”, noem. ’n Mens het nie al die woorde om reg te laat geskied aan God se grootse werk – sy kerk, nie. Wat jy dalk sien, is ’n kerk op ’n hoekerf gebou. Dalk hoor jy Sondae die klok, sien karre by die kerk of hoor in die week van die of daardie gebeurtenis waarby die kerk betrokke is.
Ons gebed is dat jy liewer sal hoor dat God by ons is. Sy beloftes is vir ons en ons kinders bedoel. Sy Woord word hier gehoor. Dit alles sodat elke knie voor Horn sal buig. Ons droom dat ons “heel” sal word en die lewe sal uitspruit soos groen lote, omdat aan Sy liefde geen einde is nie. Hy bring mense na waters waar daar rus is.
Die mossie vind ’n huis o Heer
Die swaeltjies lê in nessies neer
Maar ek vind rus by u altare
Waar U vir my ’n woning maak
Gedugte Heer der leërskare
Daaroor wil ons sing en dans.
Kom saam met ons
Ons wil alle nuwe intrekkers graag verwelkom in die Ned. Geref. Kerk Kimberley-Vooruitsig. Ons bely dat ons aan die Here behoort. Ons “familiewapen” vertel daarvan. Ons besef ten diepste dat hierdie belydenis ’n wonder van God is. Ons glo dat die Here ons roep en toerus om in die wêreld te lewe as gestuurdes van God. Hy het beslag op ons gelê en sy Gees lewe as ’n geskenk in ons harte en lewens. Kom neem deel aan die eredienste en werksaamhede. Ons leer graag van mekaar. Ons is geroep om te deel en uit te deel. Hierin het ons mekaar so nodig.
Kimberley-Vooruitsig het op 14 Augustus 1968 van die gemeente Kimberley afgestig. Op 28 November 1979 het Bakenskop weer van Kimberley-Vooruitsig afgestig.
Ons gemeente het tans 1 631 belydende- en 518 dooplidmate met 41 ouderlingposte, 17 diakenposte en 179 wyksleiersposte.
Saam met ander…
Saam met sewe ander gemeentes, vorm ons die ring van Kimberley. Ons is bevoorreg om ook die Ned. Geref. Kerk Kimberley Bet-el in die bruin woongebied as ’n gemeente van Christus as ringsgemeente te hê. Saam met 81 ander gemeentes is ons deel van die sinode in Noord-Kaapland. Ons behoort nie net aan Christus nie maar ook aan mekaar. Ons glo hierdie deel van ons wêreld is ons stukkie beloofde land waar ons saam met mede gelowiges die gawes en liefde van ons Vader deel.
Die gemeente word bedien deur kerkraadslede wat as kerkraad die gemeente dien en versorg. Die gemeentelike bediening is op gesinne gefokus waar ons huwelike en kinders en die verhoudings waarin ons lewe bale aandag kry. Die bedoeling is dat ons mekaar tot geestelike volwassenheid verbonde aan Christus, sal aanspoor tot egte liefde en meelewing. Mag ons as konings, priesters en profete saam verlang dat God alles in almal sal wees. Ons word immers geseën om tot seën te wees.
Om tot seën te wees en mekaar tot diens voor te berei, is die gemeente georganiseer in ’n aantal “bedieninge”.
Hier by ons is niemand belangriker as die ander nie. Niemand het alleen sê oor watter saak van watter aard ookal nie; Elkeen is ’n gawe van God aan hierdie gemeente waar die Here deur sy Gees almal tot die opbou van die ander aanwend. Dit alles sodat sy Koninkryk sal kom. Miskien is ons gebrokenheid én heelheid in Christus juis dit wat ons aan mekaar bind. Erdekruike wat die Skat met mekaar deel.
Eredienste
Die eredienste op ’n Sondag is nie alleen die hoogtepunt, troospunt van ons lewens nie, maar ook ’n wegspringblok waarmee die week begin. Dit is ’n byeenkoms waar, soos die Here belowe, Hyself teenwoordig is. Vir ons is dit ’n skootklim-geleentheid waar elkeen ’n tuiste het. Dit is van die kleinste tot die grootste (oudste as jy wil). Die Here roep en versorg ons deur Woord en Sakramente om buitekant as gelowiges te gaan lewe as sy gehoorsame kinders. Ons vier die genadige bestuur van die Gees oor elke deel van ons lewens.
Die erediens is Sondae om 09:00 en om 18:30 saans (let op die program!). ’n Erediens by Stillerweë en Acacia [ons twee tehuise vir senior lidmate] is onderskeidelik om 10:00 en om 17:30 op Sondae. Let daarop dat met langnaweke en skoolvakansies daar nie ’n erediens op Sondagaande in die kerkgebou is nie.
Kategese en jeugbediening
Die jeugbediening is vir ons van groot belang. Ons bly glo dat geloofsopvoeding by die huis binne gesinne moet plaasvind. Ouers en jeugmentors (kategete) doen hierdie liefdesdiens. ’n Jeugkerkraad word jaarliks verkies om te help met hierdie bediening. Die kinders neem verantwoordelikheid vir ’n gesamentlike gesprek op Sondagaande en doen diens in die erediens. Alle kategese vind op Sondae na die oggenderediens plaas. Die kinders is soos volg ingedeel:
3 tot 10 ariges – Mossies
11 tot 12 jariges – Kiewiete
13 tot 14 jariges – Flaminke
15 tot 16 jariges – Arende [Kinders wat voorberei word om belydenis van geloof af te lê
’n Mens kan as jy dapper is die mentors Sekretarisvoëls noem.
Die mense wat in beheer van hierdie “formele” onderrig en toerusting van en vir ons kinders verantwoordelik is, is Gussie en Magda Marcus [Tel 053-8612737]. Skakel gerus met hulle indien dit nodig is. Jy sal agterkom dat ons nie ’n “skoolsisteem” wil hê waarin ’n hele klomp moets en moenies vasgelê is nie. Die grootste verantwoordelikheid lê by ons as ouers. Die gemeente wil en kan maar net ’n hulp wees by die geloofsgroei van jou kinders. Hiertoe wil ons almal oproep tot diensbaarheid in die Koninkryk van God. Dit is jou grootste geskenk aan jou kinders. Deur dit alles wil ons dit vir die kinders in erediens en kategese aangenaam maak… Die erediens is ook hulle aanbiddingsgeleentheid.
Sondae se erediens en woordverkondiging groei uit ’n Bybelleesprogram waar gesinne saam om die Bybel kan leer hoe God se hand in ons geskiedenis gesien kan word. Hou die jaarprogram dop.
Gebeds en Bybelstudiegeleenthede
Weeklikse gebeds- en Bybelstudiegeleenthede vind op Woensdae by die twee tehuise vir senior lidmate plaas. By Acacia om 09:00 en by Stillerweë am 09:30. Almal is hier welkom.
Op Vrydae om 06:00 kom die manne/seuns byeen om te bid. Die geleentheid duur so ± 20 minute. Voorbidding vir watter saak ook al gebeur hier. Alle broers is welkom om te kom meedoen. Die broers het al bekendheid verwerf met hulle sangtalent en tree by geleentheid in die erediens op!
’n SMS-lyn is beskikbaar waarmee jy met ’n gebedsversoek meelewing kan vra. Die nommer is 08400012011001. Maak gerus hiervan gebruik. ’n Selfoonboodskap – meestal ’n Skrifgedeelte – word weekliks aan alle gesinshoofde gestuur. Maak seker dat jou selfoonnommer die korrekte een by die kerkkantoor is. Laat ons weet of jy dit kry.
Ter wille van die wêreld… Barmhartigheid
Die gemeente, so het ons geleer, is God se gestuurde om na buite God se genade en sy liefde die wêreld in te dra. Dit is die enigste rede vir ons bestaan. Daarom is diens aan alle mense ons hoogste en grootste verlange. “Tot seën vir die hele wêreld…”
Die gemeente is betrokke by verskeie projekte waarby arrnoedeverligting, kosvoorsiening en die winterhoopprojek ingesluit is. Saam met die ander gemeentes in die ring word ons geroep om tot hulp te wees vir hulle wat ons nodig het. ’n Kospakkieprojek waar ’n hele klompie gesinne met nie-bederfbare produkte maandeliks gehelp word, word deur die ringsgemeentes georganiseer. Die sopkombuis is ’n projek waar ongeveer 60 gesinne met kos bedien word. Dit word deur Femnet in samewerking met NG Welsyn bestuur. Ons gemeente kry een keer per maand geleentheid om nie-bederfbare produkte, vleis, brood en vars groente uit te deel.
NG Welsyn is ’n maatskaplike werksorganisasie waar professionele dienste aan die hele gemeenskap gelewer word: ’n Beradingsentrum en kinderleidingsprogram, asook hulp in trauma bediening word voorsien. Hierby is die gemeente ingeskakel. Hulp aan die kerk se kinderhuise, gemeenskapsprojekte, Yonder en bejaardesorg is van die projekte waar jy betrokke kan raak. Verskeie deurkollektes is in plek waar gemeentelede vir hierdie en ander sake ’n bydrae kan gee. Let op na die inligting op die aankondigingsblaaie en spesiale dae soos dit op die jaarprogram aangedui is. Skakel met Willie Fourie (053-86137661) as jy meer inligting benodig of betrokke wil raak. Willie Fourie (053-86137661) versorg die kospakkieprojek en sal graag jou hulp hierin wou hê.
Omgee…
Ons is ’n gemeente waar “omgee” ons hoogste prioriteit is. ’n Aantal omgeegroepe kom gereeld bymekaar om nie net na mekaar om te sien nie, maar ook na buite [ter wille van die wêreld] te lewe. Daar is ’n byeenkoms vir leiers wat tans op Woensdagaande om 18:30 bymekaar kom. Hierdie byeenkoms bly ’n ope uitnodiging aan elkeen wat graag deel hiervan wil wees. Die byeenkoms is méér as net voorbereiding en opleiding vir die voorgangers om ’n geleentheid te lei. Dit is ’n waardevolle gesprek waarby ons na mekaar en na die Here se Woord luister. Omgeegroepe vergader soos onderling afgespreek. Opleiding in die hou en organiseer van ’n omgeegroep geniet deurentyd aandag. Meer inligting is by die Kerkkantoor beskikbaar.
So ongeveer die laaste Sondag van elke maand kry die gemeentelede ’n geleentheid om kersies aan te steek waarmee ons ons meelewing met mekaar se seer en bekommernisse, asook dankbaarheid kan betoon. Gemeentelede kan sake opnoem waarmee hulle ander se voorbidding of hulp benodig. Vir ons almal is hierdie geleenthede kosbaar.
In die kerkkantoor is ’n boek waarin versoeke tot gebed en meelewing opgeskrywe word. Indien u graag ’n ouderling of predikant wil spreek, word so ’n besoek met graagte deur die kerkkantoor se dames gereël. Dit staan elkeen vry om indien so verkies self met ’n leraar te reël vir ’n besoek tuis of elders. Op die aankondigingsblaadjies wat Sondae by die deure uitgedeel word, is ook ’n afskeurstrokie waarmee ’n besoek van watter aard ook al gereël kan word. Maak net seker dat jou kontakbesonderhede korrek is.
Hospitaal- en siekebesoeke word gereeld deur lidmate en predikante gedoen. Indien jy ’n spesifieke besoek met ’n predikant wil reël, is dit moontlik. Die predikante se tetefoonnommers is op die jaarprogram aangedui. Die predikante doen op Dinsdae besoeke by die hospitale.
Merk asseblief ook op dat daar maandeliks vanaf Februarie ’n geleentheid is om ’n gesprek in blokke (by Blok A, B …) saam met ’n predikant te voer. Hierdie geleenthede is vir ons van groot waarde. Maak hiervan gebruik. Die gesprekke word uit die kerkkantoor gereël.
Sending en getuienis
ie Here stuur ons om die “Goeie Nuus” van God se liefde tot aan die uithoeke van die wêreld te laat hoor. Die gemeente ondersteun onder andere: Die Eilandesending waar Mala die evangelie onder kinders versprei. Die CLF wat met gedrukte media Bybelgedeeltes en boodskappe van hoop gratis versprei. Die Bybelgenootskap, Feba-radio dienste, die Christelike Seemansorganisasie is van die organisasies wat die gemeente ondersteun. Die werk in Botswana waar die Mochudi-sendingstasie wat vir baie jare bestaan, is die gemeente saam met ander gemeentes in Noord-Kaapland betrokke. Hierdie werkgroep is ook verantwoordelik vir skakeling met ander kerke. ’n Jaarlikse sendingnaweek maak die belangrike werk bekend. Indien jy betrokke wil raak by die organisasie en nadenke oor die sending en getuienisdiens van die kerk, kontak Theunis Barnard by 084 679 1024.
Administrasie, fondse en eiendom
Ons glo dat alles (al die goud en silwer) aan die Here behoort. Hy beskik oor alles om die Koninkryk te laat kom. Dit is Hy wat van ons medewerkers en rentmeesters maak in die voortgang van die Evangelie. Hy roep ons tot die gee/bring van offers sodat geloof versterk kan word. Om onbevange weg te gee laat ons God se sorg belewe. ’n Kommissie wat finansiële beplanning doen, projekte help organiseer, ’n jaarlikse basaar beplan en na die onderhoud en versorging van die kerksentrum omsien, doen hierdie werk. Verskeie lidmate en kundiges doen hierdie liefdesdiens. Ons is almal baie trots op ons doelmatige kerksentrum.
Amptenare
Die gemeente word bedien deur drie predikante, terwyl nog twee leraars aan die gemeente gekoppel is met ander opdragte. Die gemeente se predikante is
Ds. W Roets
Ds. CJ Swart
Ds. JPL Mostert (opdrag predikant in sinodale diens)
In die kerkkantoor werk Mariaan.
Die koster is mnr. Sybrand Steyn
Niemand van ons leef tog vir himself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe. Ons behoort aan die Here. [Rom 14 7-8]
Dankofferinbetalings
’n Groepleier/wyksleier sal ’n besoek by jou aflê. Indien jy verkies of om een of ander rede nie gekontak word nie, kan jy jou dankoffer of in die bordjie gooi of die kerkkantoor besoek. ’n Af-trekorder/debietorder kan ook ingevul word. Al die inligting is op die jaarprogram beskikbaar.
Praktiese reëling

  • Lidmaatsertifikate word deur die kerkkantoor aangevra. Reël met Lettie du Plessis indien jy daaroor wil gesels. Indien u navrae oor die doop het, is daar ’n vormpie by die kantoor beskikbaar. Reël asseblief ’n maand vooraf. Let daarop dat daar spesifieke doopfeesgeleenthede op die jaarprogram aangedui is.
  • Alle navrae oor die kategese en jeugwerk moet jy met Gussie of Magda Marcus uitklaar. Anders sal die kantoor kan help.
  • Huweliksdatums word drie maande voor die tyd met die leraar bevestig en indien jy van die kerksentrum gebruik wil maak, moet dit by die kerkkantoor gereël word.
  • Die kerksentrum is vir verskeie funksies te huur. Al die inligting is by die kerkkantoor beskikbaar.
  • Indien jy enige probleme van watter aard ook al ondervind, kan jy gerus met een van die predikante of kerkraadslede gesels. ’n Afspraak deur die kerkkantoor word met graagte gereël.

Die Kerkjaar
Die kerklike jaar is die viering van God se genade en liefde. Dit is ’n fees wat oor God se vasgryp en ingryp in die geskiedenis van die mensdom vertel. Dit maak my deel van die rykdom en oorvloed van die God wat Homself bekendstel as die Bron en Oorsprong van die lewe. Hy is die Familiegod wie se beloftes aan gewone mense in die alledaagse sleur van die lewe sin en betekenis aan ons lewens gee.
God is deel van ons lewens. Hy is voor ons en agter ons. As ons maar net kan leer luister, tog net kan leer om die fluistering van die genade in elke dag te hoor. Ons volg nie ’n sonkalender nie, maar ’n kalender vol liefde en sorg – datums van God se plan. Hierdie “plan” bring ook ’n stukkie hoogspanning saam. Luister hierna – Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook!
• As jy nie jou kruis opneem en My volg nie, is jy nie die Koninkryk waardig nie!
• Die Koringkorrel moet in die grond val en sterf.
• As julle geregtigheid nie méér is as die van die Fariseërs en Skrifgeleerdes nie
Kom vier hierdie jaar, die lewe soos vasgemaak en veranker in die ware Wingerdstok. Die Heilige Gees is ons Trooster dat God ons welsyn in die oog het. Die kerkjaar begin met Advent. Dit is die paar weke voor Kersfees. In hierdie tyd verlang ons na die Messias wat belowe is. Dit beteken dat daar by ons die verwagting bestaan en ons verlangend bid: Maranata! “Kom tog gou, Here”. Epifanie volg op Kersfees waarin ons kyk en luister Wie die Een is wat met Kersfees gekom het. Hierdie deel van die kerkjaar loop tot by Lydenstyd. Hier probeer ons om te verstaan wat die betekenis is van Jesus se lyding vir ons. Ons onthou en beleef wat ons sonde vir God gekos het. Dit beteken verder dat ons saam laag buig voor die Here wat ons so liefhet. Lydenstyd bereik sy hoogtepunt met Goeie Vrydag en die nagmaal waar ons deel het aan Jesus se lyding en sterwe. Met Paassondag breek ’n tyd van nuwe lewe aan. Jesus het opgestaan uit die graf. Vir christene wêreldwyd is dit die hoogtepunt van alle feeste. Die evangelie van Jesus Christus is opstandingsevangelie. Die opstanding vorm die hart van die Christelike verkondiging, geloof, lewe en teologie. Met Pinkster breek die fees van die uitstorting van die Heilige Gees van God aan. Dit is die eintlike geboorte van die kerk. Van hier af sou die genade van God oor die hele aarde bruis. Mense sal vertel van die groot dade van God. Julie sal my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld! Ons word geroep en gestuur om te gaan werk, Ons is op pad agter Christus aan, totdat Hy weer kom. Koninkrykstyd volg na Pinkster. In hierdie tyd leer ons om as gelowiges te lewe. Ons leer nou wat alles beteken wat God aan ons skenk. Kom lewe ’n lewe van opstanding en toewyding. “Beywer julle, allereers vir die koninkryk van God…”, is die daaglikse oproep waaraan ons gehoorsaam moet wees. Mag Sy genade vir ons vanjaar genoeg wees!
“Ons wag vir die wonderwerk en wonder waarom dit so lank neem om te kom terwyl ons al die tyd omring word deur die wonder van doodgewone dinge.”

[Terug na bo]