Mafikeng

Beginjare

Die Ned. Geref. Gemeente Vryburg is op 14 Julie 1883 gestig. Die gemeente was uitgestrek, die hele Bechuanaland asook ’n groot deel van die Kalahari was deel van die gemeente. In die begin is die mense deur ds. AA Weich, die eerste predikant van Vryburg bedien.
Hy word in 1891 deur ds. David Wilcocks opgevolg. Kort na sy aankoms op Vryburg, besoek hy Mafikeng om aanvoorwerk te doen vir gemeentestigting. Die magistraatskantoor in Mafikeng is gebruik om eredienste in te hou.
Tydens die ringsitting van Hoopstad in 1891 kom die bearbeiding van lidmate in die omtrek van Mafikeng te sprake. Die gemeente Mafikeng is op 7 Mei 1892 gestig toe ds. A Hofmeyr van Hanover en ds. Wilcocks van Vryburg namens die ring van Colesberg die gemeente gestig het. Die gemeente is eers in 1896 by die kerk van die Kaapse Kolonie ingelyf.
Ds. IP van Heerden is in Mei 1893 as eerste predikant bevestig en het tot Oktober 1897 die gemeente bedien. In Februarie 1893 is die eerste kerkgebou ingewy. Die eerste kerkgeboutjie het £386 gekos. ’n Skrale 6 jaar later word dié gebou die prooi van verwoesting tydens die Beleg van Mafikeng gedurende die Anglo-Boereoorlog. Met sy dik mure rig die Engelse Owerheid die kerk in as ’n tronk vir die Boere-krygsgevangenes. Nadat dit ontruim is, waai ’n sterk wind die dak af. Tydens die Beleg van Mafikeng is die kerkgebou ook erg beskadig deur die kanonne.
In 1897 is die eerste pastorie gebou, maar is na die vertrek van ds. IP van Heerden verkoop om skuld te delg. In Junie 1899 is ds. JW Meyer bevestig en hy het tot September 1910 in die gemeente aangebly.
’n Nuwe pastorie is in 1903 gebou.
Na die oorlog, in 1904, is weer ’n kerkie gebou met 100 sinkplate. Die gemeente het op hierdie stadium uit 100 lidmate bestaan en kon skaars voortbestaan. In 1906 word by die sinode aansoek gedoen dat die gemeente by die gemeente van Vryburg ingelyf word. Die sinode was egter nie hiervoor te vinde nie. Na die vertrek van ds. Meyer het broer Le Roux die gemeente tot 1912 bearbei “en groeide de gemeente tot enige honderde leden aan”.
Ds. FWJ Koch is in Mei 1912 as predikant van die gemeente bevestig. Na ds. Kock het eerw. PP Joubert die gemeente bedien. Aangesien die kerkie te klein was, moes nagmaalsgeleenthede in die stadsaal gehou word. Die gemeente het dus besluit om weer ’n nuwe kerk te bou.
Op 24 September 1915 is ds. JN Geldenhuijs as leraar bevestig. “Daar onze uitgewekenen in Ghanziesland, ’Ngamiland en ’t Bechuanaland Protektoraat door niemand bearbeid werden, besloot de Ring van Dutoitspan in 1914, dat de streken tot die gemeente Mafikeng zouden worden toegevoegd. So stretk zich dan de gemeente nu uit van Maribogo Statie in ’t Zuiden tot aan de Tati Concessie in ’t Noorden (400 mijlen) en van de Krokodilrivier in ’t Oosten tot Ghanziesland in ’t Westen (700 mijlen). Eerw. Joubert blijft dit jaar (1917) aan om namens de CJ Vereniging onze uitgewekenen in Ghanziesland en omtrekken te bearbeiden”.
Die oprigting van ’n nuwe kerkgebou het in Mei 1917 begin en voorsiening is gemaak vir meer as 500 sitplekke
Bronne
Ons Kerk Album, bladsy 140
Van der Merwe, G. 1992. Genade by die plek van klippe – Ned. Geref. Gemeente Mafikeng 1892-1992
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]