Modderrivier-Ritchie

Beginjare

Rondom die jaar 1826 het ’n aantal trekboere die Oranjerivier oorgesteek om hulle langs die Rietrivier te vestig. Gedurende 1828 was daar reeds ’n paar honderd families langs die Riet- en Modderrivier. In 1834 was daar volgens berekening ±1,120 mense tussen die Oranje- en Vaalrivier. Ds. T Reid van Colesberg en ds. J Taylor van Cradock het die mense bedien.
Die dorp Jacobsdal is op 7 Maart 1859 op die plaas Kalkfontein van CJ Jacobs gestig. Op 25 Februarie 1860 is die gemeente Jacobsdal gestig.
Die ontdekking van die eerste diamant in 1867 by Hopetown en verdere ontdekkings het die loop van die geskiedenis geweldig beïnvloed.
Die Britse Owerheid annekseer die hele gebied Ramah, Davidsgrag en Platberg as oostelike grens in 1871. Twee derdes van die ou Jacobsdal-distrik is dus by die Kaapprovinsie ingelyf.
Die Ritchie-familie kom oorspronklik uit Skotland. H Ritchie koop die plaas Doorns, wat later Rosmead genoem word en nog later Ritchie. Die word later die dorp Ritchie.
Reeds in 1878 het ds. SH Kuhn, predikant van Dutoitspan, opdrag ontvang om die buitewyke langs die Vaal- en Rietrivier te bearbei. Dit was egter eers in 1882 dat die ring van Colesberg die wyke Duplooysburg, Ritchie, Modderrivier en Heuningneskloof aan die sorg van Dutoitspan toevertrou het.
In 1917 besluit die kerkraad van Dutoitspan dat ds. CR Kotze 4 keer ’n jaar namiddagdienste te Ritchie moet hou.
Met die verwelkoming van ds. J Rabie by die eerste kerkraadsvergadering in 1913 is daar ’n voorlopige kaart en transport van die kerkgronde te Ritchie vir bewaring en sorg aan die leraar toevertrou. Tydens sy bediening is ook vir die eerste maal besluit om ’n kerkgebou ter waarde van R2000 op Ritchie te bou. Die besluit is op 28 Januarie 1916 herroep.
’n Kerksaal is op 13 Mei 1933 ingewy. Ds. J le R Haupfleisch van Dutoitspan het die hoeksteen gelê.
Op 27 Augustus 1949 is die hoeksteen van die eerste pastorie gelê. Die eerste inwoners van die pastorie was ds. A Stöckenstrom wat op Ritchie kom aflos het.
Die gedagte om af te stig het deur die loop van die jare toegeneem. Ten spyte van die feit dat daar maar net 302 lidmate was en die beraamde dankoffer vir 1950 R866 en die kollektes R240 bedra het, was die gevoel dat daar spoedig tot afstigting oorgegaan moes word. Op 4 Mei 1950 gee die ring toestemming dat Ritchie kan afstig van Dutoitspan. Die naam van die dogtergemeente is Modderrivier en ds. JJ Fourie was die eerste leraar.
Op 28 Januarie 1970 besluit die kerkraad om die ou kerkie te sloop omdat die gebou baie slordig en bouvallig geword het en deur die brak opgevreet was.
Op 4 Oktober 1950 stel oudl. SP van Niekerk voor dat die naam van die gemeente verander word van Modderrivier na Modderrivier-Ritchie.
Op 27 April 1957 is ds. H Serfontein as leraar bevestig.
Op die naweek van 8-9 Mei 1965 is die nuwe kerk ingewy.
Bron
Versamelde opstelle by geleentheid van die kwarteeufees van die Ned. Geref. Gemeente Modderrivier-Ritchie 1950-1975
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]