Upington

Beginjare

Eerste kerkgebou

Nuwe kerkgebou

Inwyding 1912

Die gemeente is op 19 September 1893 gestig. Ds. H Kriel (Kenhardt) het vir ’n tyd lank die jong gemeente bedien. Die eredienste is toentertyd in die plaaslike sendinggemeente gehou wat onder die bearbeiding gestaan het “van de Godzalige Br. Zendeling Schróder”.
Mnr. W Holmes gee goedgunstig ’n stuk grond present waarop ’n skool opgerig is. Die skool het terselfdertyd as noodkerk gedien.
Op 12 Augustus 1895 is ds. AGT Schoevers as eerste leraar van die gemeente beroep en hy is op 9 Desember 1895 bevestig. Sy opvolger, ds. JH Hugo, is op 9 April 1906 beroep en is op 21 Julie van dieselfde jaar bevestig.
Mettertyd het die noodkerk te klein geword en word ’n nuwe kerk gebou wat op 13 April 1912 ingewy is.
“Upington is een der meest uitgestrekte gemeenten onzer Kerk, hoewel haar ledental niet meer dan ’n 900 telt. Het dorp ligt op de Noordelike oever van de Oranje Rivier, met ’n aller prachtigste gezicht op die schone rivier”. Die gemeente beslaan ’n area van plus-minus 12,000 vierkante myl. “Upington is zeer zeker ’n gemeente met ’n grote toekomst en nu zij met de spoorweg verbonden is, gaat zij met rasse schreden vooruit”.
“Die Gemeente Grootrivier, bestaande uit besproeiingsnedersettings suid van die Oranjerivier, stig in 1932 af van die Upington Gemeente. In Die Kerkbode van 11 Januarie 1933 word die stigting van die gemeente Grootrivier op 10 Desember 1932 amptelik aangekondig. Sedert 1949, toe ’n nuwe gemeente, Grootrivier, afgestig is, staan die oorspronklike gemeente as Louisvale bekend. Dié naam is ontleen aan een van die nedersettings wat van die begin af deel van die gemeente was en vernoem is na genl. Louis Botha, eerste premier van die Unie van Suid-Afrika.
Soos in die geval van Boegoeberg, belewe Grootrivier sedert sy stigting beduidende groei. Teen die einde van 1940 staan die getal “siel” en “lede” onderskeidelik op 2,550 en 1,139.
Die nuwe gemeente bestaan uit Louisvale, Vaalkoppies, Matjiesrivier en Karos en strek vanaf die westelike grens van Grootdrink tot die oostelike grens van Blaauwskop”.
Die gemeente Grootrivier is die derde gemeente wat afstig van Gemeente Upington, na Keimoes in 1916 en die SWA-lede in 1920.
Reeds van die begin van 1956 was daar vanaf “Die Rand” versoek tot die kerkraad van Upington gerig om afstigting van ’n afsonderlike gemeente, dog dit was nie suksesvol nie.
Upington-Noord kry sy beslag op 15 Maart 1957 tydens ’n kerkraadsvergadering van Upington (Moedergemeente) toe voorgestel is dat dit tyd is vir ’n gemeente om af te stig. As bruidskat het die gemeente £4,250 sowel as die pastorie in Malherbestraat met aangrensende stuk grond (waar die kerk en saal later opgerig sou word) ontvang.
Upington-Noord is op 13 Junie 1957 gestig met 644 belydende lidmate en 307 dooplidmate.
Bronne
Ons Kerk Album, bladsy 136
NG Gemeente Grootrivier – halfeeufees gedenkbundel
[Terug na bo]


Vandag


[Terug na bo]