Vryburg-Wes

Beginjare

Op 14 Julie 1883 is op Vryburg, in die nuwe Republiek Stellaland, in ’n tent die eerste vergadering gehou om planne te beraam vir die bearbeiding van die inwoners van die Republiek. ’n Versoekskrif is opgestel en voorgelê aan ’n vergadering op Potchefstroom onder die voorsitterskap van ds CW du Toit. Die vergadering het besluit om ’n gemeente te stig en die naam van die gemeente “werd vastgesteld als de Ned. Herv. of Ger. Gemeente van Vrijburg”. In dieselfde jaar word die naam verander na “de Christelijke Gemeente van Stellaland”. In 1887 is die naam van die gemeente weer na Vryburg verander.
Lees meer by Vryburg-Harmonie oor die stigting van Vryburg.
In 1952 het Vryburg-Wes afgestig van Vryburg (moedergemeente) en in 1961 Vryburg-Oos.
Die eerste kerkraadsvergadering het plaasgevind op 3 Maart 1952.
Ds. G Reyneke was die eerste leraar van Vryburg-Wes (1952-1957). Onder sy leiding is die fondament van die nuutgestigte gemeente gelê. Die kerkraad het op sy eerste vergadering besluit om sy selfstandigheid uit te bou deur onmiddellik aparte eredienste te bou. Die enigste saal tot beskikking was dié van die Ned. Hervormde Kerk waarin dienste vir die volgende twee jaar gehou was. Na onderhandeling met die stadsraad is twee erwe aan die begin van Mckensiestraat teen ’n minimale bedrag tot die gemeente se beskikking gestel. Die kerkgebou se hoeksteen is op 21 November 1953 gelê en dit is op 12 Junie 1954 ingewy. Die tenderprys was £28,297 en die gebou het sitplek vir 600 mense. Die orrel het £3,270 gekos. Die kerksaal is op 12 Junie 1971 ingewy.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 134
Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vryburg-Wes – 50 (2002)
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]